Natuur & cultuur

Voor educatieve rondleiding is te benaderen

Rondleiding natuurgebied: www.itfryskegea.nl

Natuerferiening Bakkefean verzorgt excursies in de natuurgebieden rondom Bakkeveen onder leiding van een deskundige gids (meestal Koert Scholten). Elk voorjaar zijn er de zgn voorjaarsexcursies. De data zijn altijd te vinden via deze link.

Cultuur historische rondleiding (beiden historische vereniging):
• Jan Slofstra: [email protected]
• Mieke Wesdorp: [email protected]

Beschrijving

Foto’s

Natuur:

Met de duinen, de heide en de bossen kent Bakkeveen een geweldige variatie aan prachtige natuurgebieden. Op een zonnige dag picknicken in de duinen, een heerlijke boswandeling of in het najaar genieten van de heide die volop in bloei staat.

 zandvlakte_bakkeveen

Mandefjild:

Een publiekstrekker van de eerste orde, is het 261 hectare grote Mandefjild.
Wandelaars vinden er alles wat ze verlangen op een mooie zondagmiddag.
Bos, heide en zandverstuivingen. Bezoekers die geïnteresseerd zijn in cultuurhistorische elementen in het Friese landschap, kunnen hier te kust en te keur.
De Bakkefeansterdunen, de Harmsdobbe, Ald Bakkefean, de Heide fan Allardseach en de Landweer maken deel uit van dit natuurgebied. Het beheer van het Mandefjild is in handen van It Fryske Gea.

 Bakkeveen7132455297103bdig26

Slotplaats:

Landgoed De Slotplaats is een van de grotere Friese natuurgebieden.
Hier vindt u een sterrenschans, een klassieke tuin met slotgracht en statige beukenlanen. Tien passen kost het u om de aller dikste beuk te ronden. Het beheer van de Slotplaats is in handen van Natuurmonumenten.

22363

 Schaapskooi:Op de grens van Fryslân en Drenthe ligt een prachtig natuurgebied met bos, heide en zandverstuivingen.Drentse heideschapen Op de Heide fan Allardseach graast een kudde Drentse heideschapen. De kudde helpt It Fryske Gea bij het natuurbeheer van de heide. De dieren zorgen ervoor dat de heide niet verdwijnt door gras en jonge bomen tussen de heide op te eten. Zo krijgt de heide de kans om elk jaar weer haar kleurenpracht te laten zien en worden bijzondere dier- en plantensoorten behouden. Ieder voorjaar worden er in de schaapskooi weer veel lammetjes geboren.

Diversiteit Het Mandefjild is een publiekstrekker van de eerste orde. Jaarlijks komen duizenden bezoekers naar dit gebied voor een wandeling. Wandelaars vinden er alles wat ze verlangen van bos en heide tot zandverstuivingen. Ook bezoekers die geïnteresseerd zijn in cultuurhistorische elementen in het Friese landschap, kunnen hier terecht voor een heerlijke wandeling.

 0829567_k

Bezienswaardigheden:

Beschrijving

Foto’s

Belvedère:

Een prachtige uitkijktoren nabij de duinen van Bakkeveen. Vanaf hier kijkt u ver over het prachtige natuurgebied. De Belvedere is 23 meter hoog en is geopend op 22 juli 2005.

 Belvedere_Bakkeveen

Poepekrûs: 

In de berm van de Duerswâldmer Wei, de weg tussen Bakkeveen en Wijnjewoude ligt even voorbij de Beakendyk een mysterieus kruis verscholen. Het herdenkingsmonument van gele steentjes, in de volksmond ‘Poepekrus’ geheten is geplaatst op de plek waar volgens de overlevering in vroeger tijden de jeugdige Hannekemaaier Niels uit Nedersaksen werd beroofd en vermoord.Het monument is naast zijn cultuurhistorische waarde ook landschappelijk van grote betekenis voor de wijde omgeving. Van 1600 tot 1900 trokken in het voorjaar grote groepen Duitse Hannekemaaiers (Poepen) uit de armoedige omgeving van Westfalen en NederSaksen naar de Friese greidhoek. In feite waren het de eerste gastarbeiders. Zij besteden zich bij de boeren uit als maaier. In hun voetspoor volgden de kooplieden (kiepkerels) met hun handelswaar. Over de weg naar Drente kwamen zij bij Bakkeveen Friesland binnen en gingen vervolgens verder over de Beakendyk richting Beetsterzwaag.Ook de Beakendyk is van grote landschappelijke en historische waarde. De Hannekemaaiers waren van wezenlijk belang voor de vorming van de oude handelsroute. Het eenvoudige gedenkteken is een symbool van een roemrijk verleden. Het ene monument versterkt de functie van de ander. Naast de beide cultuurhistorische monumenten, herinneren grote bedrijven als Vroom en Dreesman. Brenninkmeijer, Lampe, Vos, Sweigmann en Poiesz nog steeds aan de ondernemende Duitse kooplieden.

Poepekrus

De Slotplaats:

De Slotplaats is een bekend startpunt voor vele wandelingen. Het is gebouwd in de 18e eeuw als landgoedwoning achter het voormalige slot ‘Het Blauhûs’ en was eigendom van de grietman Aylva van Burmania. De hal van het huis en de tegenover gelegen zichtlaan zijn exact georiënteerd op de Martinitoren in Groningen (25 kilometer verderop). Het slot ‘Het Blauhûs’ is in 1838 afgebroken, De Slotplaats is blijven staan en fungeert heden ten dage als Theehuys van Natuurmonumenten.

slotplaats

Burmaniazuil:

Aan de achterkant van de Slotplaats loopt een zichtlijn naar de drie eeuwen oude Burmaniazuil. In Bakkeveen staat de zuil bekend als de ‘Poppestien’, de steen waar de kinderen vandaan komen. Wanneer de loden haan kraait, kantelt de steen en haalt de vader zijn nieuwgeboren zoon of dochter er onder vandaan.

Burmanniazuil

Zonnewijzer:

De zonnewijzer, gedateerd 1750, bevindt zich in de verdiepte voortuin van het voormalige landhuis ‘De Slotplaats’. Het is gedeeltelijk een zogenaamde polaire zonnewijzer. De zonnewijzer is naar alle waarschijnlijkheid vervaardigd door of naar aanwijzingen van J.H. Knoop, die rond 1750 de Jhr. Edzard van Burmania, zoon des huizes, onderwees in de wiskunde en navigatie. De tijdwijzer werd in 1787 beschadigd door geweervuur. De tegenwoordige witte beschildering verhult deze beschadigingen. Het tuinornament staat op het snijpunt van de hartlijnen getrokken vanuit de voordeur door de tuin en tussen de beide gemetselde trappen naar het verdiepte gedeelte van de tuin. De zonnewijzer behoort reeds van oudsher ter plaatse; zij het dat het tuinornament eertijds in de achtertuin stond van een buitenplaats aan de weg, het zogenaamde Blauwhuis, dat in 1837 werd afgebroken. Omschrijving De hardstenen zonnewijzer bestaat uit een een ingesnoerde kolom, met acanthusbladmotief op de voet en spiegelvlakken, waarop de eigenlijke zonnewijzer rust en heeft als bekroning een bol. De eigenlijke zonnewijzer heeft ogenschijnlijk een grillige vorm. De stenen ribben doen dienst als stijlen, waarvan er 22 zijn te tellen; enkele stijltjes beschaduwen elk twee wijzerplaten. De becijfering is in arabische cijfers; alleen de hele uren worden aangegeven. Er zijn vlakke, cilindervormige en holle wijzerplaten. Bij de cilinder aan oost- en westzijde hebben de bovenkanten de vorm van de winterboog en de onderkanten die van de zomerboog. Aan de oostzijde is een zonnetje in reliëf gebeeldhouwd. Waardering De zonnewijzer uit 1750 is van algemeen cultuurhistorisch belang: – vanwege de herinnering aan het vroegere landhuis ter plaatse, – vanwege de hoge mate van belang voor de betekenis en het werk van de mathematicus-hovenier J.H. Knoop, – vanwege de typologische zeldzaamheid in Nederland.

zw-08-08-03_200zw-08-08-04_200

Sterrenschans:

De Sterrenschans ligt vlakbij het geasfalteerde fietspad tussen de Duerswâldmerwei en de Beakendyk op bijna een kilometer van de Slotplaats verwijderd.Plaatselijke historicus Jaap de Zee en Klaas Sikkema hebben midden jaren 90 de Schans ontdekt en bij de verantwoordelijke overheden en instellingen al pogingen ondernomen om herstel te bewerkstelligen. Nadat Natuurmonumenten in 1997 eigenaar van het landgoed was geworden, slaagden deze pogingen. Natuurmonumenten ging voortvarend aan de slag. En medio 2002 was de restauratie een feit.De zeshoekige sterrenschans is waarschijnlijk een zogenaamde ‘oefenschans’ die dateert uit de 18e of 19e eeuw. Het vermoeden bestaat dat hij nooit een militaire functie heeft gehad en door de wiskundige Johann Hermann Knoop voor oefendoeleinden is aangelegd. De schans lag in een dicht naaldbos, dat grenst aan een voormalig ven. Door de begroeiing was hij voor wandelaars en fietsers nauwelijks te zien. Door de restauratie wordt de schans met het verwijderen van de bomen weer zichtbaar gemaakt. Ook wordt hiermee voorkomen dat omvallende bomen of hun wortelkluiten in de wallen, de oorspronkelijke vorm aantasten. Het wallenpatroon is hersteld door de wallen te verstevigen en de greppels uit te graven. In de toekomst zal de schans samen met het aangrenzende ven een aantrekkelijke open plek in het bos vormen.

 sterreschans

Grondwatermeter:

Op een grondwatermeter is af te lezen op welke diepte het grondwater onder het maaiveld staat. Er zijn tientallen grondwatermeters in Nederland geplaatst voor educatie.

57

Freulevijver:

De Freulevijver ligt in het Oude Bos tussen Wijnjewoude en Bakkeveen. Dit bos is omstreeks 1880 aangelegd door de toenmalige eigenaren van het terrein, de adellijke familie Lycklama à Nijeholt. Het bos werd gebruikt als productiebos en als privépark voor de familie.De oorsprong van de waterpartij in een dijkdoorbraak van het Koningdiep, een kleine rivier die op enkele honderden meters ten noorden van de vijver stroomt.Jonkvrouw Eritia Lycklama à Nijeholt liet die waterpartij rond 1900 vergroten. Op de oever werden een theekoepel en een botenhuis gebouwd, zodat er gepicknickt en gevaren kon worden.
Het theekoepeltje en het botenhuis zijn intussen al lang verdwenen. Wat nog rest is een min of meer natuurlijk prieeltje op de plek waar vroeger de theekoepel stond.

49f482

Oorlogsmonument:

Samen met negen anderen werd kunstenaar Hendrik Werkman in 1945 in Bakkeveen, nabij Allardsoog, gefusilleerd door een Duits vuurpeloton, drie dagen voor de bevrijding van Noord-Nederland. De redenen voor zijn arrestatie en executie zijn nooit helemaal duidelijk geworden. Hij ligt begraven op de begraafplaats van Bakkeveen. Nabij het dorp, in Allardsoog, staat een monument ter nagedachtenis aan de tien gefusilleerden

64
 Allardsoog:

(Allardseach) is een gehucht gelegen nabij het drie-provinciën-punt van de Nederlandse provincies Friesland, Groningen en Drenthe.In een tuin van een huis aan de Allardoogsterweg staat een grenspaal die het exacte punt markeert waar deze drie provincies aan elkaar grenzen. Allardsoog is bekend van de eerste Volkshogeschool van Nederland.Over de heide van Allardsoog loopt een oude middeleeuwse weg. Deze holle weg was vanaf de middeleeuwen een belangrijke route van Friesland naar Groningen / Drenthe. Daarnaast ligt op de heide een aantal grafheuvels uit het Neolithicum.Op de grens van Friesland en Drenthe ligt de Landweer, een laatmiddeleeuws verdedigingswerk. De Landweer wat het eerste natuurgebied dat het Fryske Gea in haar bezit kreeg. In een voormalig schoolgebouw in Allardsoog is een Nivon Natuurvriendenhuis gevestigd.

allardsoog

 

Nieuws

21-10-2022 Nieuw bos voor zieke essen: SBB werkt
08-01-2022 Terugblik Natuerferiening
24-11-2021 Werkzaamheden bos oostkant Bakkeveen
07-11-2021 Werkzaamheden StaatsBosbeheer
15-09-2021 Expositie in Schaapskooi Tsjerkewal
19-07-2021 Morgen, dinsdag, excursie over de heide
22-06-2021 Fietsen verboden in Bakkeveense duinen/Mandefjild
13-12-2020 Werkzaamheden in natuurgebied Mandefjild
25-08-2020 Natuurontwikkeling rond Oude Bosch van start
20-03-2020 Vernieuwen raster Bakkefeansterdunen
17-03-2020 Aanpassing paden in de duinen
07-10-2019 Excursie langs Koningsdiep
17-09-2019 Wandelen rondom schaapskooi
02-08-2019 Avondwandeling heide Mandefjild
25-07-2019 Struintocht voor de kids
15-07-2019 Avondwandeling over de heide
09-07-2019 Oproep: Aanmelden voor herstel Landschapselementen
09-07-2019 Avondwandeling Fryske Gea
26-05-2019 Schaapscheerdersfeest op 2 juni
15-01-2019 Snertsjouwtocht over de heide van Bakkeveen
02-11-2018 Heideherstel Bakkefeanster dúnen.
20-09-2018 Wandelexcursie over de heide
18-07-2018 Griene Dream in galerie Natoer vanaf 22 juli
17-07-2018 Avondwandeling heide Allardsoog
12-04-2018 Lammetjesdag
24-03-2018 Wandelen tussen de lammetjes
18-03-2018 Blauwe route opgeheven
23-10-2017 Natuurwerkdag (2)
11-10-2017 Mountainbikers in de fout
17-09-2017 Wandelexcursie heide en bos Mandefjild
12-09-2017 Caroline Cotter bij Bellefleur
18-07-2017 Struintocht en/of wandeling over de heide
08-07-2017 Zomeravondwandeling op het Mandefjild
09-06-2017 Avondwandeling heide Mandefjild
19-04-2017 Lammetjesdag
23-03-2017 Wandelexcursie “Voorjaar op de heide”
06-10-2016 Mandefjild tijdens volle maan
22-09-2016 Wandelexcursie heide & bos
25-07-2016 Avondexcursie langs heide en zandverstuiving
17-07-2016 Jeugd-nacht-excursie
03-07-2016 Avondexcursies langs heide en zandverstuiving
19-06-2016 Zintuigentocht door heide en bos
12-06-2016 Renovatie Rolstoelpad
04-04-2016 Voorjaarsexcursie heide Allardsoog
18-03-2016 Het wonder van Allardsoog
13-01-2016 Snertwandeling door heide en bos
13-11-2015 Volle maan excursie
03-10-2015 Herfstactiviteiten voor kinderen in de natuur van Bakkeveen
25-09-2015 Natuurexcursie Zandverstuiving en Heide
11-09-2015 Jeugd op zoek naar Eekhoorns