Werkzaamheden bos oostkant Bakkeveen

Natuurherstelmaatregelen Bakkeveense duinen
Terugbrengen bosranden en verbreden heidecorridor

Op de Bakkeveense duinen wordt in december 2021 gestart met een aantal natuurherstelmaatregelen. De
maatregelen bestaan uit het terug brengen van een aantal bosranden en het verbreden van een bestaande
heideverbindingszone. De werkzaamheden duren enkele weken en kunnen voor overlast zorgen, doordat
paden minder goed begaanbaar zijn (zie tekening aan eind van dit bericht).

Geleidelijke overgang heide naar bos en een robuuster heidelandschap
De Bakkeveense duinen bestaan uit een gevarieerd gebied met bos, heide, graslanden en stuifzandterreinen. Maar
in plaats van dat de heide hier geleidelijk overgaat naar het eigenlijke bos bestaat het nu uit bosranden met een
harde overgang. Dit wil zeggen dat het heideterrein met lage vegetatie als grassen en kruiden, direct grenst aan het
eigenlijke bos met voornamelijk hoge bomen. Echter zijn gelaagde en golvende bosranden, met verschillende lagen
als kruiden, struiken en al wat hogere bomen, ontzettend waardevol voor specifieke plant en diersoorten.

Natuurherstelmaatregelen
De maatregelen op de Bakkeveense duinen bestaan uit het terugbrengen van een aantal bosranden waarbij een
strook bomen aan de rand van de heide machinaal verwijderd worden. Hierbij worden bomen afgezaagd en
versnipperd zodat ze vervolgens weer langzaam uit kunnen lopen en ontstaat er ook meer groeiruimte voor de
bo men en struiken die blijven staan De scherpe grens tussen heide en bos maakt hierdoor ruimte voor een meer
gelaagde bosrand. Daarnaast wordt op één locatie de bestaande heidecorridor, een verbinding tussen twee
heidevelden, breder gemaakt D it gebeurt doo r een klein oppervlakte bos weg te halen zodat heidevegetatie ruimte
krijgt om te groeien en de bestaande heidecorridor uiteindelijk robuuster wordt. De overgebleven boomstronken
worden vervolgens weg gefreesd en daarna wordt van de gehele oppervlakte de bovenste grondlaag (
afgeschraapt. Door deze ingrepen zal de bodem geschikt zijn voor heidevegetatie om tot ontwikkeling te komen.

Leefgebied voor meer diersoorten
Een gelaagde en golvende bosrand is gevarieerd en structuurrijk. Zo zijn er hoge en lage bomen en struiken, staand  en liggend dood hout en open en dichtbegroeide plekken met elk hun eigen microklimaat. Dit betekent dat de omstandigheden op kleine schaal anders zijn door bijvoorbeeld begroeiing, windrichting, zoninstraling en vochtuitwisseling.

Uiteindelijk krijg je een strook bosrand met aan de ene kant een zone met lage vegetatie zoals heide en grassen en aan de andere kant grenst het eigenlijke bos. De scherpe grens die er eerder was, maakt ruimte voor zones die mooi in elkaar overlopen en waar op een relatief klein oppervlak een grote biodiversiteit aanwezig is.

Het verbreden en versterken van een heidecorridor zorgt ervoor dat het totale heidegebied een stuk robuuster
wordt. Er zijn vele diersoorten afhankelijk van heide en door los gelegen heideterreinen met elkaar te verbinden
verloopt de uitwisseling van dieren een stuk makkelijker. Door de natuurherstelmaatregelen wordt het niet alleen een aantrekkelijker leefgebied voor vele insecten zoals sprinkhanen en vlinders, maar zal het ook meer mogelijkheden bieden in belangrijke uitkijk en zangposten voor vogels als de roodborsttapuit en meer schuilplaatsen bieden v oor soorten als de levendbarende hagedis.

Staatsbosbeheer

Geplaatst in: Staatsbosbeheer

Geef een reactie