Disclaimer

De website www.bakkeveen.nl is een dorpswebsite over Bakkeveen.

……..

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van de website www.bakkeveen.nl en gebruik van de daarop te raadplegen informatie en worden in verband met dit gebruik en deze raadpleging geacht telkens stilzwijgend te zijn aanvaard door iedere bezoeker.  Bakkeveen.nl kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder vooraankondiging aanpassen of wijzigen.

Eigendoms- en Gebruiksrechten
De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website, waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Teksten en foto’s mogen alleen worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt met voorafgaande toestemming van Bakkeveen.nl of auteur. We reserveren het recht om, door gebruikers gepubliceerd materiaal, te controleren en het naar eigen inzicht en discretie te verwijderen.

Copyright
Bakkeveen.nl behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de sites van Bakkeveen.nl mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Bakkeveen.nl of de auteur. (ook niet via een eigen netwerk).

Aansprakelijkheid
De informatie op de website www.bakkeveen.nl is samengesteld met de grootste hoeveelheid van de zorg. Het kan echter nog steeds mogelijk zijn dat verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aanwezig is. Bakkeveen.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door www.bakkeveen.nl of anderszins langs elektronische weg.

Bakkeveen.nl  aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.