Heideherstel Bakkefeanster dúnen.

It Fryske Gea herstelt gedeelte van Bakkefeanster Dúnen.

De Bakkefeanster dúnen bestaan voor het grootste deel uit stuifzandheiden met struikheide in mozaiek met binnenlandse kraaiheidebegroeiingen. In het beheerplan voor N2000 wordt dit ook als instandhoudingsdoel voor de Bakkefeanster dúnen beschreven. Met heideschapen wordt succesvol de vergrassing van de heide voorkomen.

Echter, de kritische depositiewaarde van het vegetatietype voor wat betreft stikstof wordt al decennialang overschreden, wat ertoe leidt dat er op diverse locaties sprake is van opslag van bomen en verbossing met berken, Amerikaanse vogelkers, lariks, eik en grove den. Omdat hierdoor op langere termijn de heide gaat verdwijnen, en de landelijke staat van instandhouding van droge heide en zandverstuivingen al slecht tot zeer slecht is, heeft de Provincie een financiële bijdrage gedaan aan It Fryske Gea om in het kader van het Programma Aanpak Stikstof iets te doen aan de verbossing van de heide. Concreet gaat het daarbij om het opruimen van bosopslag op een oppervlakte van 0.9 ha aan de oostkant van de Bakkefeanster dúnen.

De essentie van het PAS is om een halt toe te roepen aan de stikstofgerelateerde achteruitgang van de biodiversiteit in Natura2000-gebieden zonder duurzame economische dynamiek in gevaar te brengen. In feite gaat het om reparatie van schade door overtollige stikstofdepositie en pappen en nathouden tot de stikstofdepositie is gedaald tot onder de voor de natuur kritische waardes.

It Fryske Gea grijpt deze gelegenheid aan om ook selectief een aantal oudere bomen op strategische locaties te verwijderen. Hierdoor worden zogenaamde beeldbepalende ‘heide-eiken’ en groepjes vliegdennen vrijgesteld (komen in het zicht te staan) en ontstaat er een smalle verbinding (corridor) met het gedeelte van Staatsbosbeheer.

Het verwijderen van alle bomen is vanuit vegetatieoogpunt wenselijk, maar vanuit oogpunt van dieren, insecten en vogels zeer onwenselijk. Daarom is met beleid een selectie gemaakt welke bomen verwijderd worden. Om te voorkomen dat de verwijderde opslag gelijk weer uitloopt, worden de achterbleven resten geplagd. Ook dit gebeurt selectief en fijnmazig zodat er ook bestaande locaties met oude kraaiheide en stuikheide gespaard blijft.

Vanuit de Gedragscode Natuurbeheer is ter plaatse goed geïnventariseerd hoe de werkzaamheden zonder schade aan belangrijke natuurwaarden kan plaatsvinden. Als gevolg van deze inventarisatie zijn de geplande werkzaamheden iets aangepast zodat spechtenholtes e.d. gespaard blijven.

It Fryske Gea verwacht 1 november a.s. te starten met de werkzaamheden.

Voor meer informatie:

Michel Krol, Districtshoofd: 0513-541591.

Of [email protected]

Geplaatst in: t Fryske Gea

Geef een reactie