19-04-2008 Toneel Nij Bigjin promoveert naar “Klasse by Utstek”
16-03-2008 Jeugd voorstelling Toanielfederaasje Opsterlan
16-03-2008 Jeugd voorstelling Toanielfederaasje Opsterlan
04-02-2008 Impressie van Sjampanje, Klompen en Nana
31-01-2008 Toneelvoorstelling, volledig uitverkocht
06-09-2007 E-toaniel digitale nijsbrief frats
27-08-2007 2008: Sjampanje, Klompen en Nana!
16-07-2007 Officieel – toneel
26-06-2007 Emotioneel toneel van Nij Bigjin in schaapskooi
16-06-2007 2007: Repetitie Wachtsjend Wetter
14-06-2007 Kaarten "Wachtsjend Wetter" bijna uitverkocht.
03-06-2007 Impressie repetitie "Wachtsjend Wetter"
30-05-2007 Toneel Wachtsjend Wetter 2007
20-05-2007 Kaarten "openluchtspel" Nij Begjin nu verkrijgbaar
16-05-2007 Wachtsjend Wetter: aankondiging
16-02-2007 2007: De hommelse rykdom fan Marco Kloosterboer
31-01-2007 ‘De hommelse rykdom fan Marco Kloosterboer’
16-07-2006 2006: De Richel
04-02-2006 Toneel 2006: De Richel
16-07-2005 2005: Rust, Vrede en Flinterman
06-02-2005 Toneel Rest, Frede & Flinterman 2005
25-01-2005 Repetitie van het toneelstuk: Rest, Frede & Flinterman. 2005
16-07-2004 2004: Openlucht La Veuve / De Widdo
07-02-2004 Toneel “Mei de groeten fan ‘e Veluwe” 2004
16-01-2004 2004: Mei de groeten fan ‘e Veluwe
16-07-2003 2003: Ferhuzing en oare ungemakken
08-02-2003 Toneel “Ferhuzing en oare ungemakken”
16-07-2002 2002: Stunt
03-02-2002 Toneel “STUNT” 2002
16-07-2001 2001: Klopgeast
03-02-2001 Toneel klopgeest 2001
16-01-2001 2000: Treast mei suker en molke
04-02-2000 Toneel 2000 treast