gravin de Bourbon har itensje

Sa’n 2 moanne nei dat de boat Nij Bigjin harren passaziers efter litten hat yn Harwich binnen understeande bylden nei buten kaam. It binne eksklusyve bylden fan it itensje wat Gravin de Bourbon joen hat foar alle meipassazjiers.

Wat ek frappant is, is dat de bemanning ek op inkele bylden te sjen is. Se binne dochs mar werom kaam en hawwe harren oansletten bei de passazjiers.

Letter binne der noch in pear minsken oansletten by dit ylluster selskip. Dit binne freonnen fan de passazjiers (en bemanning) dy’t tafallich yn Harwich op fakansje wiene.

Geplaatst in: Toneelvereniging Nij Bigjin

1 reactie op “gravin de Bourbon har itensje

  1. Harry Domburg zegt:

    Ja wy wiene al fuort farre mar wy tochten se moatte dochs mar wer mei werom. Kinne we ek noch efkes mei ite……..

Geef een reactie