Nog enkele kaarten beschikbaar toneeluitvoering vrijdag 6 februari. Bestel nu!

Tonielselskip Nij Bigjin spilet foar jo it stik:

Nee leave, no net.

It stik spilet him of op ‘e tredde ferdjipping fan de eksklusive kleansaak Koekoek en Blom yn Ljouwert. Yn dy saak barre frjemde dingen en soms giet men der frjemd. It ferhaal giet oer Rintsje Koekoek dy’t it bont makket wat de froulju oanbelanget en hy wrot himsels yn ‘e nesten as sakeman Piter Roskam him te gled of is mei de bontjas, dy’t foar syn maitresse ornearre wie. Anders Blom makket de bontjassen, mar it spul dat der no troch untstiet moat er neat fan ha, mar ja, hy wol syn kollega ek net offalle.

Regy troch Berend Overwijk

Datum fan opfieren: Woansdei 4 febrewaris, Freed 6 febrewaris, Sneon 7 febrewaris

Tiid fan opfieren: 20.00 oere

Plak fan opfieren: Dundelle, Mjumsterwei 16, Bakkefean

Kaarten foar woansdei en freed by: Griet Kootstra, Dwarskamp 29, Bakkefean, tel. 0516-541925.

Kaarten foar sneon binne utferkocht.

Geplaatst in: Toneelvereniging Nij Bigjin

Geef een reactie