Impressie “Ien fleach oer it koekoeksnest”

Op woensdag 2 (2x), vrijdag 4 en zaterdag 5 februari heeft toneelvereniging Nij Bigjin het blijspel:

“Ien fleach oer it koekoeksnêst”

gespeeld.

Het stuk speelt zich af in het dagverblijf van een psychiatrische inrichting. De patienten brengen hier hun dag door en worden geobserveerd door verpleegsters en een dokter. Op vaste tijden worden de medicijnen uitgedeeld en vinden er groepsgesprekken plaats. De patienten accepteren dit gezag, de orde en de regels. Echter, alles verandert met de komst van een nieuwe patient, Max Midland. En dit heeft ook gevolgen voor de andere patienten…..

Hieronder een foto impressie.

Er is een DVD van het geheel ….

Geplaatst in: Toneelvereniging Nij Bigjin

14 reacties op “Impressie “Ien fleach oer it koekoeksnest”

 1. Jeen zegt:

  Toneel spelers wat een pracht stuk er komt van alles in voor humor maar ook verdriet emotie’s en jullie brengen dat heel goed. Voor die gene die nog geen kaart heeft ik zou er maar snel bij zijn want er zijn nog enkele kaarten te koop en zeer zeker de moeite waard.
  Tot zaterdag dan ga ik nog een keer

 2. Geert zegt:

  Voor deze mooie en byzondere toneelvoorstelling zijn er voor vanavond (vrijdag)nog enkele kaarten beschikbaar. Wees er snel bij want dit mag u niet missen.
  Vol is vol en weg is weg.

 3. Annie Wijnalda zegt:

  Wat hebben jullie een geweldige prestatie geleverd,ik was erg onder de indruk.
  Wie de film heeft gezien herkend de personages gelijk,die werden dan ook super gespeeld.Een blijspel is mooi,maar dit paste geweldig bij jullie.Het was een risico om dit te spelen maar het is heel goed neergezet.Bedankt voor de mooie avond.

 4. Sybrand zegt:

  Mei in protte nocht haw ik freed nei it stik sjoen. Komplimenten allegear!
  Dochs in punt fan oandacht: it gebruk fan it Frysk. Dit wie net altiten like geef, en dat sil de karkommisje ek wol opfallen weze. Sukses fierder.

 5. annie zegt:

  Even een kleine opmerking op bovenstaande,er was in iedergeval 1 meisje bij die in het dagelijks leven niet gewend is fries te spreken,en dit alleen met toneel doet,dat is dan toch geweldig ?

 6. Ytsje zegt:

  Juster jûne haw ik nei it stik, IEN FLEACH OER IT KOEKENSNÊST, west en myn kompliminten foar de spilers want dit wie geweldich spile. Der siet humor yn want ik haw in soad lake. Mar ek drama en dat wie yndrukwekkend. Prachtich dien hjer, jim kinne it wol. En ek Geert Louwes hat it goed regisearre, knap dien ek foar dy Geert. Jim hawwe der in soart tiid yn stutsen mar dat wie ek wol te sjen en te hearren. En ek al oare minsken dy’t meiwurke of spile hawwe tige tank. En de pillen hawwe mei hiel rêstich makke. Ik sjoch el wer nei it oare jier út want dit kin eins net mist wurde. Tige tank foar de fijne jûn. Mar ek ik haw noch ien opmerking. En dat is de sjonger. Wy koenen net mei elkoar prate sa lûd wie dat en as ik in jûn út bin, bin ik dêr ik foar de sosjaale kontakten. Ik freegje mei ôf as dat nedich wie. Ik hie riggelmjittich myn fingers yn de earen. Wienen der mear minsken dy’t dêr lêst fan hienen?

 7. Sjef zegt:

  @ Annie…Dat is in mirakels ding fansels, yn it deistich libben net frysk prate en dochs oan frysk toaniel meidwaan. Mar ik tink dat Sybrand mei “it gebruk fan it frysk” net bedoeld de útspraak, mar it wurdgebrûk. 1 foarbyld net sizze fan “tot moarn” mar (sa’t Piet Paulusma ek eltse dei op’e tillevyzje seit) “oant moarn”.

 8. Sybrand zegt:

  @Sjef/Annie…….Dat is krekt wat ik bedoel.

 9. Annie zegt:

  Ok ,sorry ik snap het.

 10. Sjef zegt:

  It wichtichste is fansels dat eltsenien in noflike jûn hoan hat. Wi

 11. Sjef zegt:

  It wichtichste is fansels dat eltsenien in noflike jûn hoan hat. Wy as spilers hawwe dat en oan de reakties fan de taskôgers te hearren die ek……..De biezem is opromme it kessen leit wer te plak, we kinne wer fierder gean mei it normale deiprogram……..

 12. Huub zegt:

  Ook ik heb genoten van de uitvoering,ze hebben het heel knap gespeeld want ik denk dat dit niet gemakkelijk was.ik ben het met Ytsje eens dat de muziek te hard was,ik heb gehoord dat jongeren dat ook vonden,maar verder was het perfect.

 13. lenie zegt:

  no sjef………. fierder mei it normale deiprogram……… dat falt nog te besjen…..it mat nuver wenne hjer??????? mar wat hawwe we een nocht der oan han om dit stik foar it publiek te spiljen…… en foar hun ek een compliment want de reaktie”s wienen geweldig

 14. akke de vries zegt:

  In tonielstik om nochris oer nei te praten, prachtich, moai spile en ek in moai dekor,selfs in kessentsje op de rêch fan in stoel om noflik te sitten.
  Wûn mei de lotterij ek noch in dinerbon, ha twa pasjinten fan de psychiatryske ynrjochting útnoege en sij krigen ek noch tastemming, dus op nei Yankie Doodle en jim op nei in folgjend moai tonielstik. Succes.

Geef een reactie