Toanielferiening Nij Bigjin siket ……….

Goeie,

Foar ús stik dat we op woansdei 31 jan (om 14.00 oere), 02 feb en 03 feb (beide om 20.00 oere) opfiere sille, binne we noch op syk nei boattersguod pistoalen

net 1, net 2 mar in stik as 20

Ha jim noch guon te lizzen en wolle jim se wol kwyt ………. bring se mar nei Ecofeen 25 en lis se ûnder it ôfdakje del.

alfêst tige tank en oant sjen by de foarstellings.

Geplaatst in: Oproepen, Toneelvereniging Nij Bigjin

Geef een reactie