Ledenvergadering De Laatste Eer

 

 

 

 

Blauhús 21
9243 KM BAKKEVEEN
Rabobank Ureterp, IBAN: NL08RABO0305100122
Mailadres: [email protected]
Tel: 06-138 631 23

Ledenvergadering 2021 in Coronatijd

Door het coronavirus is de ledenvergadering van 23 maart 2020 verschoven naar 19 oktober 2020. Ook toen kon door de coronamaatregelen de geplande vergadering niet doorgaan. Op dit moment is het niet mogelijk om een nieuwe datum te plannen. Zodra dit kan, plannen wij zo spoedig mogelijk een ledenvergadering. Wilt u deze vergadering te zijner tijd bijwonen? Wilt u dan een mailtje sturen of bellen naar bovengenoemde mailadres of telefoonnummer.

Wij nemen twee weken voor de geplande ledenvergadering contact met u op.

AGENDA LEDENVERGADERING

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige vergadering (2019)
 4. Verslag penningmeester ( 2019 en 2020)
 5. Verslag kascommissie ( 2019 en 2020)
 6. Jaarverslag voorzitter ( 2019 en 2020)
 7. Mededelingen
 8. Financiën
 9. Vermogensbeheer
 10. Besluit nieuwe statuten en huishoudelijk reglement.
  Wilt u de veranderingen voor de vergadering doornemen?  Neem dan via de mail, of telefonisch contact met ons op.
  Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is tijdens de vergadering, sluiten we deze en gaan we een tweede vergadering plannen, op een later tijdstip op dezelfde avond. Aangezien in deze tweede vergadering geen sprake is van een quorumeis kunnen er wel besluiten worden genomen.

 11. Lichtjestocht
 12. Wisseling bestuur:
  Aftredend en niet herkiesbaar: Sjoukje Alma en Fokje Wijma
  Verkiesbaar: Willem Nicolai en Griet Kootstra
  Wilt u zich verkiesbaar stellen? Neem dan ten minste een week voor de vergadering contact op met het bestuur.
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Betaling en incassering lidmaatschapsgeld:
Het incasseren van het lidmaatschapsgeld wordt geïnd op 27 maart a.s. Hebt u geen automatische incasso? Dan verzoeken wij u het lidmaatschapsgeld voor 18 maart over te  maken.  Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 20,– per persoon.

Bij een sterfgeval neemt u contact op met onze uitvaartverzorger:
Van der Zwaag Uitvaartzorg
Cissy van Marxveldlaan 1, 8453 WB  Oranjewoud
Telefoonnummer: 0513-622 339

Wilt u gebruik maken van een andere uitvaartverzorger, dan kan dit gevolgen hebben voor de ledenkorting. Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur 06-138 631 23.

Algemene informatie: www.uitvaartverenigingenopsterland.nl

Geplaatst in: De Laatste Eer

Geef een reactie