De Kat yn de Kelder

Toanielferiening Nij Bigjin

spilet

De Kat yn de Kelder

Klucht fan: Pol Anrys
Oerset troch: Gurbe Dijkstra
Regy: Elske Klooster

Kaartferkeap mei yngong fan 23 jannewaris 2018 by Griet Kootstra, Dwarskamp 29, telefoan, 0516-541925.

Tagongspriis, foarverkeap € 7,–. Ofhelje en betelje tusken 18.00 en 19.00 oere jûns,

allinne op tiisdei, woansdei, freed. Oan de seal € 9,00.

Datum en plak fan opfieren:

  • 2, 3, 9 en 10 febrewaris 20:00 oere.
  • 7 febrewaris 14:00 oere.
  • Dúndelle, Mjûmsterwei 16, Bakkefean

Ynformaasje: www.bakkeveen.nl/toneel.

Mail:      [email protected]
Fb:         Nij Bigjin- toanielferiening.

Geplaatst in: Toneelvereniging Nij Bigjin

Geef een reactie