Hannekemaaiers: avond 1 en dag 2

De laatste wandelaars kwamen rond 17 uur binnen in Echten. Het zou een zware tocht worden: slecht weer.

Velen gingen op de eerste dag vroeg naar bed: rond 22:30 uur. Dat was direct na het verlate toetje van het catering bedrijf. Het toetje (veel lekker ijs) werd pas tegen 21:45 geleverd. Een aantal wandelaars ging nog even naar de “kroeg” en ging teven 12 uur naar bed. toen was het nog onbewolkt en dus droog.

Vanochtend tikte de regen tegen het zolderraam. De verwachtingen voor deze dag ware niet best. Rond 9 uur vertrokken: bijna iedereen in regenkleding. Maar wat gebeurde: al snel een zwak zonnetje en het werd droog, waaide nauwelijks. Lekker wandelweer.

Maar vanuit het noordwesten kwamen donkere wolken opzetten: het water wat boven Bakkeveen verdampte kwam weer neer op onze hoofden. Al met al zonnige momenten en stevige regen en enkelen hebben hagel gevoeld (dat zijn waarschijnlijk de vissers onder ons, die overdrijven altijd). De eerste wandelaars waren voor 15:30 uur binnen; de laatsten ruim na 17 uur. Deze laatsten hebben nog een flinke bui op de kop gehad.

Hieronder de foto’s zoals rond 18 uur beschikbaar.

Om 19 uur (gelukkig wat eerder dan gisteren) krijgen we ons welverdiende diner na 32 km lopen. Morgen schijnt de afstand 34 km te worden.

Voor Ingrid: Tjipke is ook binnen (helaas geen foto van deze “doorweekte” persoon).

Later meer ….. (internetverbinding is hier stervens duur en aan minuten gerelateerd). Dus misschien pas morgen, we ‘zullen zien.

 

Geplaatst in: Hannekemaaiers (wandelevenement)

2 reacties op “Hannekemaaiers: avond 1 en dag 2

  1. ytsje wilstra zegt:

    In moai ferslach Jan, ik siet op de bike en it hat tink ik in oere droech west. ik haw de hiele dei it reinpak oanhân want de sinne skynde by t’Reezer Resoart dêr hawwe wy sitten tee mei in broadsje. Doe wie it droech mar efkes letter begong it al wer te reinen en yn Dedemsvaart te hageljen. Letter wer in dikke hagelbui mar it is hiel goed ferrûn hjer.Ik wie der om 3 oere al en haw 5 oeren wurk hân der stiet rûm 36 km op myn teller. Dat ik der earder wie koe ik net oars want op de handbike giet it flugger. Evert hat my it fiadukt oer drukt want dat wie stijl. Ik haw help hân fan him want ik wie hast de hiele dei allinnich en kin net rûte lêze. Yn Dedemsvaart binne wy alle allebeide ferkeart gien want we kamen hieldal earne oars út as dat we tochten. Dus op nei Linde in hiel lyts plakje dêr wie it ek efkes droech mar net lang want oer it fiadukt dêr koe ik oer hinne bike begong it wer te reinen. Ik hie kâlde hannen it wie tidens de buien mar 5 graden. Der sieten hiele moaie r^tes by foaral troch it bosk by Boswacherij Harden berg en de fytspaden wienen ek goed te dwaan. Mar hawar we binne goed thús kaam en hiel wurch. Yn Bakkefean hie it neffens my net reint en de sinne skynt hjir no om 19.00 oere. Betiid op bêd dan bin ik moarn wer útrêst foar de tocht. Hoefolle as ik dan op de teller krij is in ferassing dat sjogge we dan wol. Ik haw de kilometers yn de earmen en de snelle Jelles binne op lekker. Oant moarn en lekker sliepe allegearre en nim der mar in bierke op want dat hawwe jimme wol fertsjinne by kamping Westerbergen bij Echten in hiele moaie kamping en it gebouw ik hiel gesellich ynrjochte. Hertlike groetnis fan Ytsje.

  2. akke zegt:

    Hjoed dus wol in mooie wandeldei, succes tawinske foar moarn, de leste

Geef een reactie