Natuurvereniging: Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)

Agenda Natuerferiening Bakkefean 10 april 2024

 1. Opening, mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag algemene ledenvergadering 2023
 4. Jaarverslag secretaris 2023 en mondelinge terugkoppeling Landinrichtingscommissie Koningsdiep
 5. Jaarverslag penningmeester 2023
 6. Verslag kascommissie 2023 en benoeming nieuw reservelid kascommissie

  Programma 2024

 7. Hoe verder met de Natuerferiening Bakkefean (discussie en inbreng leden)
 8. Vrijwilligers voor bermmonitoring
 9. Lente excursies 2024 (Koert)
 10. Rondvraag en sluiting

ca 21.00 uur tot 21.15 pauze.

Na de pauze een lezing door Tonnie Sterken over dassen. Ook niet leden zijn dan welkom.

Geplaatst in: Natuerferiening Bakkefean

Geef een reactie