Ledenvergadering Plaatselijk Belang

VERENIGING PLAATSELIJK BELANG BAKKEVEEN

Alle leden van de Vereniging Plaatselijk Belang zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse ALV op maandag 13 maart 2023, om 20:00 in MFC “DUNDELLE”.

Na de Pauze is er algemeen deel waar ook niet-leden van de verenging welkom zijn.

Hieronder vindt u de agenda voor deze avond. Hopelijk zien we u op 13 maart!

AGENDA ALV PLAATSELIJK BELANG BAKKEVEEN

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Jaarverslag 2022
 4. Financieel verslag penningmeester 2022
 5. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
 6. Begroting 2023
 7. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Nienke Okkema en Sylvia Andringa

Het bestuur stelt een nieuwe kandidaat voor:

  • Anke Offringa-Hoekstra

Namen van tegenkandidaten kunnen tot minimaal 24 uur voor de ledenvergadering worden ingeleverd bij de voorzitter: Frans Mulder, Stoukamp 17
Een kandidatuur dient schriftelijk te worden ingeleverd, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden van Plaatselijk Belang.

 1. Rondvraag en sluiting

Pauze

 1. Algemeen deel ca 21:00 tot 22.00 uur (vrij toegankelijk, ook voor niet-leden)
  Dorpswethouder Durk Durks zal een toelichting geven bij de nieuwe omgevingsvisie voor Opsterland.
Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie