Ik Arriveer/ Ik kom oan een groot succes

In het najaar van 2021 werden wij door de levendbarende hagedissen verdreven van onze beoogde locatie, de Sterrenschans in het bos achter de Slotplaats.

Dit was voor ons een teleurstelling want de ideeën die er leefden binnen de groep om hier een stuk te spelen over een Hongaarse circusfamilie die onrust zou zaaien in de mooie geschiedenis van dit landgoed waren volop aanwezig. Dat er een voorstelling moest komen stond als een paal boven water, dus dan maar op zoek naar een andere locatie. En zo zijn wij uitgekomen bij Conferentieoord Nieuw Allardsoog. Op hun terrein is een amfitheater aanwezig dat in 1932 is gemaakt door Jarig van der Wielen bij de toenmalige Volkshogeschool. Een prachtige locatie die vraagt om een passende voorstelling.

De eerste ingrediënten van de voorstelling in de Sterrenschans waren nog aanwezig maar de jeugd zocht naar een inhoud van de voorstelling die past bij de huidige actualiteit en zo is de voorstelling Ik arriveer/ Ik kom oan ontstaan.

Dit openluchtspel is gebaseerd op het bekende televisieprogramma ‘Ik vertrek’, maar in dit openluchtspel hebben we de rollen omgedraaid. Waar lopen mensen tegen aan als ze naar Nederland komen.

De inhoud van dit openluchtspel heeft alles te maken gehad met de dagelijkse realiteit. Het was een expeditie naar geluk waarin we liefde, ambitie en identiteit lieten zien. Een voorstelling die ook ging over huisvesting, integratie, vooroordelen, corruptie en criminaliteit.

De jongeren uit Bakkeveen en omgeving hebben er samen met regisseur Brenda de Boer een mooi geheel van gemaakt en de eigen inbreng van de spelers kwam goed tot zijn recht. De voorstelling is bezocht door ca 260 bezoekers die hebben genoten van een stuk waarin de jongeren zich hebben ingeleefd in de plaatselijke problematiek het thema wat in de voorstelling goed naar voren kwam.

Deze bijzonder voorstelling is mede tot stand gekomen door de bijdragen van

De Provincie Fryslan, Van Teyensfundate, Gemeente Opsterland Stichting Stipe Opsterland, Poiesz supermarkten, Stichting Vlooienmarkt Bakkeveen, Dorpsbudget, SCW Dunhoeke, Dodo festival, Iepen DoEk.

En natuurlijk niet te vergeten alle vrijwilligers voor en achter de schermen met als speciale dank aan de gastvrije medewerking van Conferentieoord Nieuw Allardsoog

 

Ik kom oan / ik arriveer

Dat waard de titel fan ús iepenloftspul neidat wy troch de libjendendbernjende hagedissen ferdreun waarden fan ús bedoelde lokaasje, de Sterrenschans yn it bosk efter de Slotplaats.

Dat wie foar ús in teloarstelling want de ideeën dy’t binnen de groep bestienen om hjir in Hongaarske sirkusfamylje te presintearjen wiene folslein oanwêzich. Mar it wurkjen mei jongeren betsjut dat as it sied foar in foarstelling plante is, dan sykje je in oare lokaasje en lokkich binne der yn Bakkefean en omkriten genôch lokaasjes dêr’t je in foarstelling meitsje kinne en sa binne we by Conferentieoord Nieuw Allardsoog telâne kommen. Op harren plak stiet in amfiteater dat yn 1932 makke is troch Jarig van der Wielen oan de doetiidske Volkshogeschool. In prachtige lokaasje dy’t in gaadlike foarstelling freget.

De earste yngrediïnten fan de foarstelling yn de Sterrenschans wiene noch oanwêzich, mar de jongerein socht in ynhâld fan de foarstelling dy’t past by de aktualiteit en sa ûntstie de foarstelling Ik arriveer/ Ik kom oan.

Dit iepenloftspul is basearre op it bekende televyzjeprogramma ‘Ik vertrek, mar yn dit iepenloftspul hawwe wy de rollen omkeard. Wat komme minsken tsjin as se nei Nederlân komme?

De ynhâld fan dit iepenloftspul hat alles te krijen mei de deistige realiteit. In ekspedysje nei it lok wêryn wy leafde, ambysje en it persoanlike sykjen nei identiteit sille sjen. In foarstelling dy’t ek giet oer húsfesting, yntegraasje, foaroardielen, korrupsje en kriminaliteit.

De jongeren út Bakkefean en omkriten makken tegearre mei regisseur Brenda de Boer in prachtich gehiel en de eigen ynbring fan de spilers kaam ta syn rjocht. De foarstelling waard besocht troch sa’n 260 besikers dy’t genoten hawwe fan in stik wêryn’t de jongeren har ferdjipje yn de pleatslike problematyk, it tema dat goed nei foaren kaam yn de foarstelling.

Dizze bysûndere foarstelling waard foar in part mooglik makke troch de bydragen fan,

Provinsje Fryslân, Van Teyensfundate, Gemeente Opsterlân Stifting Stipe Opsterland, Poiesz supermerken, Stichting vlooienmarkt Bakkeveen, Dorpsbudget, SCW Dunhoeke, Dodo festival, Iepen DoEk.

En fansels net te ferjitten alle frijwilligers foar en efter de skermen, mei spesjale tank oan de gastfrije gearwurking fan Conferentieoord Nieuw Allardsoog.

Voor recensies klik op de volgende linkjes:

https://frieschdagblad.nl/cultuur/Ik-arriveerIk-kom-oan-der-is-gen%C3%B4ch-stof-ta-neitinken-27796307.html

http://www.e-pages.dk/lc/5313/article/1616734/22/3/render/?token=6d32c951355fa825f72d2ecd41c79a2f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in: Algemeen

Geef een reactie