Kaartverkoop Iepenloftspul “Ik arriveer” gestart

Ik kom oan

Dit iepenloftspul is basearre op it bekende televyzjeprogramma ‘Ik vertrek’, mar yn dit iepenloftspul hawwe wy de rollen omdraaid. Wat komme minsken tsjin as se nei Nederlân komme.

Wy folgje de famylje Varga út Hongarije dy’t besykje hjir yn Fryslân in better libben op te bouwen. lmre Varga is in jonge frou dy’t nei de dea fan har âlden foar har 2 susters en broer soarget, se hat ek de wat betize pake en beppe ûnder har soarch. Yn Hongarije lykje de plannen fan lmre te ambisjeus, mar dan komt se in Bakkefeanster tsjin dy’t har in kâns biedt, dy’t se mei beide hannen grypt.

De ynhâld fan dit iepenloftspul hat alles te krijen mei de deistige realiteit. In ekspedysje nei lok wêryn wy leafde, ambysje en it persoanlike sykjen nei identiteit sille sjen..

De foarstellingslokaasje is it âlde amfiteater op it plak fan konferinsjesintrum Nieuw Allardsoog. De foarstellingsdata binne 1, 2, 3 july 2022. Sjoch foar mear ynformaasje kaartferkeap en tiden www.bakkeveen.nl/iepenloft

Ik arriveer

Dit openluchtspel is gebaseerd op het bekende televisieprogramma ‘Ik vertrek’, maar in dit openluchtspel hebben we de rollen omgedraaid. Waar lopen mensen tegen aan als ze naar Nederland komen.

We volgen de familie Varga uit Hongarije die hier in Friesland probeert een beter leven op te bouwen. Imre Varga is een jonge vrouw die na het overlijden van haar ouders voor haar 2 zussen en broer zorgt, ook heeft ze de ietwat verwarde grootouders onder haar hoede. In Hongarije lijken de plannen van Imre te ambitieus, maar dan ontmoet ze een Bakkeveenster die haar een kans biedt die ze met beide handen aangrijpt.

De inhoud van dit openluchtspel heeft alles te maken met de dagelijkse realiteit. Een expeditie naar geluk waarin we liefde, ambitie en de persoonlijke zoektocht naar identiteit zullen zien..

De voorstelling locatie is het oude amfitheater op het terrein van congrescentrum Nieuw Allardsoog. De voorstellingsdata zijn 1, 2, 3 juli 2022. Zie voor meer informatie, kaartverkoop en tijden www.bakkeveen.nl/iepenloft

WELKE TAAL WIJ OOK SPREKEN, HET IS VOOR EENIEDER VERSTAANBAAR.

Ik arriveer/ Ik kom oan is mee mogelijk gemaakt door:

Stichting Vlooienmarkt Bakkeveen, Gemeente Opsterland, Van Teyensfundatie, Stichting Stipe Opsterland, Poiesz supermarkten, Toneelvereniging Nij Bigjin, Dorpsbudget Bakkeveen, Iepen DoEk, SCW Dunhoeke

Mear iepenloftspullen sjen, sjoch op: www.iepenloftspullen.nl

 

 

Geplaatst in: Algemeen, Toneelvereniging Nij Bigjin

2 reacties op “Kaartverkoop Iepenloftspul “Ik arriveer” gestart

  1. Gré Westerbaan zegt:

    Ik wil graag 2 kaarten voor ik arriveer voor 1 juli reserveren

  2. Nij Bigjin zegt:

    Kaarten zijn online te verkrijgen via http://www.bakkeveen.nl/iepenloft

Geef een reactie