ALV Plaatselijk Belang

VERENIGING PLAATSELIJK BELANG BAKKEVEEN

LEDENVERGADERING Dinsdag 17 maart 2020
MFC “DUNDELLE”
AANVANG: 20:00 UUR

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 12 maart 2019
  (gepubliceerd in Slúswachter van mei 2019 (blz 45 t/m 47). Klik hier
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financieel verslag penningmeester 2019
 6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
 7. Begroting 2020
 8. Bestuursverkiezing:
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Géjanna de Haan (i.v.m. studie)
 • Het bestuur stelt een nieuwe kandidaat voor: Josien Meulenhoff

Namen van tegenkandidaten kunnen tot minimaal 24 uur voor de ledenvergadering worden ingeleverd bij de voorzitter: Jannie Tjassing, Stoukamp 10. Een kandidatuur dient schriftelijk te worden ingeleverd, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden van Plaatselijk Belang.

 1. Rondvraag en sluiting

Pauze

 1. Presentatie over de gebiedsinrichting Koningsdiep,
  inclusief de gronden ten noorden van Bakkeveen van Dwarswyk tot Beakendyk, door Yep Zeinstra, projectleider gebiedsinrichting van de provincie Fryslân.
  ca 20.45 tot ca 22.00 uur (vrij toegankelijk, ook voor niet-leden)
Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie