Agenda ALV Plaatselijk Belang

VERENIGING PLAATSELIJK BELANG BAKKEVEEN

LEDENVERGADERING 22 maart 2017
MFC DÚNDELLE
AANVANG: 20.00 UUR

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 20 april 2016 (gepubliceerd in Slûswachter mei 2016)
 4. Jaarverslag 2016 en vooruitblik 2017. Aan de hand van een powerpoint presentatie laten we u zien wat er in het afgelopen jaar allemaal voorbij is gekomen en kijken we vooruit naar het komende jaar.
 5. Actualisatie dorpsvisie met o.a. resultaten van de enquêtes.
 6. Kascommissie
  1. Verslag van controle
  2. Benoeming nieuw lid
  3. Decharge bestuur
 7. Financieel
  1. Verslag 2016
  2. Begroting 2017
 8. Bestuursverkiezing:
  1. Aftredend en herkiesbaar: niemand
  2. Aftredend en niet herkiesbaar: Anita Broeders en Evert Fokkema
  3. Kandidaten: Géjanna de Haan en Nienke Okkema

Namen van tegenkandidaten kunnen tot minimaal 1 uur voor de ledenvergadering worden ingeleverd bij de voorzitter. Een kandidatuur dient schriftelijk te worden ingeleverd, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden van Plaatselijk Belang.

 1. Rondvraag

Pauze

 1. “Kan en wil Bakkeveen een duurzame energie visie ontwikkelen?”

  In het kader van het bijstellen van de dorpsvisie Bakkeveen, waarin het onderwerp energie één van de enquête vragen was, en mede gezien de initiatieven die er liggen, willen we met u aandacht besteden aan de vraag of het dorp een visie wil ontwikkelen voor duurzame energie.
  Gastspreker zal zijn Johannes Lakester van Netwerk Duurzame Dorpen afdeling Fryslân, die dorpen ondersteuning biedt bij het maken van (onderdelen van) dorpsvisies.

11. Sluiting

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie