Waskemeer: “Aap oer de Flier”

Toanielselkip De Wâldploech út Waskemar spilet dit jier it stik “Aap oer de Flier

Hjir alfêst een koarte ynhâld:

Al hûndert keer sein: “Ik bemuoi my net mei de polityk”! It feit bliuwt fansels wol dat de polityk him wol mei dy bemuoit, sûnder dat te freegjen.
Waar’t  dêr alles oer fertelle kin is de suster fan Alfred, oft te wol “Alfie”. Sa neamt de freondin fan Alfred him, dy’t ûnferwachts op besite komt. Alfred is amtner fan it ministearje fan bûtenlânske saken. Yn ferbân mei in tige geheime misje útfanhûzert de  Rusktyske  diplomaat Popov by Alfert en dat op fersyk fan de minster. Net ien mei dit witte, yn de polityk is ommers alles in geheim.

Maar, der komme frjêmde minsken oer de flier….. De man fan it gas en wa noch meer….?

 

In tige nijsgjirrich blijspul, mei de noadige yngrediïten, mei de noadige humor en ferwikkelingen, wat jo as taskôger, in noflike jûn besoargje sil!

De spyldatums binne freed 26, sneon 27 febrewaris, freed 4 en sneon 5 maart.

Sneun 27 februwaris en de lêste jûn hawwe wy live muzyk.

De útfierings binne yn it Atrium fan it doarpshus “It âld leger” te Waskemar.

Kaarten binne te keap by Jannie van der Veen, de Kromten 11, Waskemar.
Tel. nummer 0516 42 30 23
Fan 1 februwaris ôf , tusken 17.00 en 20.00 oere.

 

Geplaatst in: Toneelvereniging Nij Bigjin

Geef een reactie