De Hannekemaaiers zijn weer in aantocht

Geplaatst in: Hannekemaaiers (wandelevenement)

2 reacties op “De Hannekemaaiers zijn weer in aantocht

  1. hillebrand Visser zegt:

    Ik bin dwaande mei in presentaasje oer hantsjemieren/gêrspoepen. sadwaande kaam ik op dize side en by dizze foto. Yn de namme d6erfan sitet EXLO, mar op de eftergrûn stiet Frysk….. Dit liket my ta te w6ezen by it Frysk Lânbou Museum.

  2. Jacob zegt:

    Hielendal goed. Byld stiet by it Frysk Lânbou Museum doetiids noch yn Exmorra

Geef een reactie