Natuerferiening Bakkefean: ledenvergadering

NATUERFERIENING BAKKEFEAN

Oproep voor de ledenvergadering

van 28 maart 2013
Aanvang 20.00 uur in de Dúnhoeke
AGENDA
1.Opening
2.Vaststellen agenda
3.Verslag algemene ledenvergadering d.d.
4.Jaarverslag
5. Financiëel jaarverslag
6.Ledenbijdrage Geaflecht
7.Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie.
8.Bestuurssamenstelling

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Thea Elzinga en Freerk van der Wal.
Het bestuur stelt voor om de kandidaat bestuursleden Claartje Slofstra en Michel Pol in hun plaats te benoemen.
Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van deze leden vergadering door de leden worden aangedragen mits gesteund door minimaal 3 leden.

9.Activiteiten 2013
10.Wat verder ter tafel komt
11.Rondvraag en sluiting

ca 20.45 korte pauze
ca 21.00 uur:

Lezing over roofvogels door Simon Bijlsma
Dhr Bijlsma zal ons het nodige vertellen over roofvogels en hun ecologie. Een vooral in Friesland immer actueel thema.
Simon Bijlsma is tevens fotograaf. Op zijn website: www.simonbijlsma.nl staan schitterende foto’s over o.a. landschap en natuur.
Aan het einde van de lezing wordt ruimte gegeven voor een discussie over het thema:
“Hoeveel buizerds kan een kieviet aan?”
Let op:
om het zakelijke deel voor de pauze zo kort mogelijk te houden, zonder afbreuk aan de inbreng van de leden te doen, wordt het jaarverslag en het verslag van de ledenvergadering 2012 niet voorgelezen maar zijn deze bij het secretariaat op te vragen!
Opvragen bij Tiny Groustra; Lange Singel 33; 9243KJ Bakkeveen tel. 0516 542200
Of per mail: [email protected]

Geplaatst in: Natuerferiening Bakkefean

Geef een reactie