Ledenvergadering Historische Vereniging Bakkeveen op 16 maart 2011

Op woensdag 16 maart 2011 om 20.00 uur is de jaarlijkse ledenvergadering van de Historische Vereniging Bakkeveen in de Dúndelle. Neem zo mogelijk de Slûswachter van maart mee, of print de vergaderstukken even uit. 

Uitnodiging algemene ledenvergadering Historische Vereniging Bakkeveen
Woensdag 16 maart 2011 om 20.00 uur in Dûndelle te Bakkeveen

 

1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag 2010
3. Verslag van de kascommissie
4. Financieel verslag 2010
5. Benoeming kascommissie 2011
6. Goedkeuring jaarstukken 2010
7. Bestuurswisseling
Tussentijds zal Jelly Hoekstra aftreden als bestuurslid en penningmeester. Het bestuur stelt voor Matty van der Meer als lid van het bestuur en als penningmeester te benoemen.
8. Bespreking jaarplan 2011
Uitgangspunt is dat we in 2011 doorgaan met de dingen waarmee we in 2008 begonnen zijn, maar wellicht leven er bij de leden nog wensen en verwachtingen die in het jaarplan meegenomen kunnen worden.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Pauze
Na de pauze presenteert Jan Slofstra het Allardsoognummer van Ald Bakkefean en biedt het aan voorzitter van de Stichting Allardsoog, Ids Idzinga aan. Voorafgaand aan die presentatie bekijken we een deel van de film die Anko Postma in 1997 gemaakt heeft over de historie van het Allardsoog.
Wij maken onze leden attent op de excursie die we voornemens zijn te maken naar Nuis en Niebert op zaterdag 18 juni 2011. Tijdens de excursie brengen we bezoeken aan het Landbouw- en streekmuseum ‘t Rieuw en aan het Museum Het Steenhuis in Nuis. Omdat er tussen beide musea een prachtige fietsroute loopt via Bolmeer en Coendersbos zal de excursie per fiets vanuit Bakkeveen gemaakt kunnen worden.

 

Jaarverslag 2010 Historische Vereniging Bakkeveen

Ledenwerving
Op 1 januari 2010 waren er ongeveer 200 leden. Het aantal leden is verder blijven groeien. De vereniging heeft nu bijna 240 leden.
Digitaal archief
Gedurende het hele jaar is gewerkt aan het digitaliseren van beschikbaar fotomateriaal en krantenartikelen over de geschiedenis van Bakkeveen. De informatie is toegankelijk via www.bakkeveen.nl. Er zijn vrijwilligers geworven die geschreven verslagboeken van het VVV en de toneelvereniging hebben uitgetypt. Er zijn zes geanimeerde bijeenkomsten geweest met dorpsbewoners waarin oude foto’s van beschrijvingen zijn voorzien.

Historisch Tijdschrift Ald Bakkefean
In januari 2010 is het derde nummer het historisch tijdschrift uitgebracht en verspreid. In mei 2010 verscheen het vierde nummer. Het vierde nummer bevatte de herinneringen van Riek Engelmoer-Van der Heide onder de titel “It âldershûs yn ‘e bosk”. Het uitbrengen van het dubbelnummer naar aanleiding van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Stichting Allardsoog liep vertraging op.

De ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Bakkeveen vond op 17 februari 2010 plaats in de Dûndelle. Het was de tweede keer dat het bestuur verslag deed en verantwoording aflegde over de activiteiten. En de ruim dertig aanwezig leden toonden zich tevreden over de activiteiten in 2009. Het voornemen van het bestuur om extra energie te stoppen in de presentatie van de Historische Vereniging op het internet kreeg de steun van de leden, en de leden toonden zich tevreden over de overige activiteiten, met name de uitgebrachte tijdschriften en de georganiseerde lezingen.
Er was aanleiding om verschillende mensen in de bloemetjes te zetten. Bloemen waren er voor Jannie Tjassing die zich onlangs als tweehonderdste lid heeft opgegeven. Bloemen waren er ook voor Johan Sieswerda, die twee jaar meegewerkt heeft in het bestuur van de vereniging en wiens plaats vanaf nu wordt ingenomen door Margriet Dijkstra. Ook voor Siebren Roelsma, die zich enorm inzet voor de opbouw van een goed digitaal fotobestand, en die na de vergadering enkele fragmenten toonde van de films die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw van het dagelijks leven in Bakkeveen gemaakt zijn.
En bloemen waren er ook voor Willem Dolstra en Geert Dijkstra die na de pauze een veelzijdige presentatie gaven over het grenspalenproject, waarvoor ze zich beiden vanaf hun eigen kant, resp. de Friese en de Groningse kant van de grens, maar wel in goede samenwerking inzetten.

Ledenexcursies
Er vonden dit jaar twee ledenexcursies plaats. Op 8 mei 2010 namen ongeveer vijftig leden deel aan de excursie langs het grenspalenpad onder leiding van Willem Dolstra. Op 20 november 2010 vond met een beperkt aantal leden een excursie plaats over de heide van Duurswoude onder leiding van Jan Slofstra.

Lezingen over de geschiedenis van Bakkeveen in samenwerking met Het Sociaal cultureel werk
Op 24 februari 2010 hield Kerst Huisman een lezing over de Veenrush in Zuidoostelijk Friesland.
Op 24 maart 2010 hield mevrouw Joke de Boer-Jager voor vijftien toehoorders een lezing over de Vereniging tot Hulp voor Vlijtige Armen in De Wilp. Jan Slofstra heeft op 27 oktober 2010 een lezing gehouden over de wapendropping in september 1944 bij het Allardsoog.

Samenwerking met de scholen van Bakkeveen
De samenwerking met de basisscholen in Bakkeveen is dit jaar niet verder verdiept.

Interviewproject
Er zijn in 2009 interviews gehouden met vier oude Bakkeveensters over het dagelijks leven in de jaren 1920 tot 1960. De uitwerking ervan in verslagen kost veel tijd en inspanningen. Van twee interviews is de verslaglegging inmiddels afgerond. We bezien hoe we een herstart/vervolg kunnen geven aan dit project.

Historische wandeling
In samenwerking met het VVV zijn in juli en augustus op zes dinsdagavonden door gidsen van de Historische Vereniging begeleide wandelingen in Bakkeveen georganiseerd voor vakantiegangers. Voor de historische wandeling voor kinderen die op twee tijdstippen was gepland bleek geen belangstelling te zijn. Daarnaast zijn historische wandelingen gehouden met specifieke doelgroepen. Deze historische wandelingen worden samen met het VVV voortgezet in 2011.

Behoud cultuurhistorische waarden
Jan Slofstra heeft een lezing gehouden op een verzoek van de Dienst Landelijke Gebied, die bezig met de herinrichting van het brongebied van de Boorne. Het Kenniscentrum Landschap heeft vervolgens een cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd. Aanbevelingen zullen betrokken worden bij de herinrichting van het Koningsdiep-landschap. De uitkomsten worden binnenkort in Bakkeveen gepresenteerd.

Oude paden, nieuwe wegen
Op verzoek van landschapsbeheer Friesland hebben we deelgenomen aan het project oude paden, nieuwe wegen. We hebben daarbinnen geconstateerd dat de ontwikkelingen rond Koningsdiep, Dûnsan, dorpsvisie Bakkeveen snelle besluitvorming over nieuwe wandelpaden rond Bakkeveen bemoeilijken.

Website
De website van de historische is binnen de structuur van www.bakkeveen.nl opnieuw ingericht en beantwoord nu meer aan onze wensen. De Historische Vereniging is apart bereikbaar via www.bakkeveen.nl/historie. De invulling van de verschillende paragrafen ervan is nog niet volledig afgerond.
 

Geplaatst in: Vereniginginformatie

Geef een reactie