Grootste plannen in Bakkeveen

Grootse plannen Bakkeveen

Aanbieding project “Dúnsân in breder perspectief” aan gemeente op maandag 20 september.

De presentatie en aanbieding van het plan vindt plaats aan de commissie “Mienskip” op maandagavond 20 september in de raadszaal te Beetsterzwaag.
Dorpsgenoten en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst begint om 19:30 uur.

 

Een aantal jaren geleden hebben de inwoners van Bakkeveen het plan “Dúnsân” ontwikkeld. Dit plan omvat een algehele reorganisatie en opwaardering van de aanwezige dorpsvoorzieningen.
Aanleiding voor dit initiatief was het besef dat de voorzieningen in het dorp aan het verpauperen waren en dat er wat moest gebeuren om de leefbaarheid in het dorp te waarborgen.
De problemen, wensen en eisen zijn in kaart gebracht en ingedikt tot een programma op hoofdlijnen. Dit programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Brede school (scholen, peuterspeelzaal, mediatheek, buitenschoolse opvang, enz.)
  • Overdekte sportaccommodatie/multifunctioneel centrum
  • Herinrichten sportvelden (voetbal,tennis)
  • Recreatiecentrum
  • Zorgwonen (circa 50 wooneenheden)
  • Voldoende parkeergelegenheid

In overleg met de gemeente, waarbij het initiatief in deze fase bij het dorp lag, is het programma uitgewerkt in een aantal modellen.
Met waardering voor het initiatief en met veel interesse heeft de gemeente de plannen van het dorp in ontvangst genomen. Maar van begin af aan was duidelijk dat dit ambitieuze project meer zou kosten dan er aan overheidsgeld beschikbaar was.

Tegelijkertijd bestaat er vanuit de markt belangstelling voor Bakkeveen, vooral op het gebied van verblijfsrecreatie, enz., en heeft de provincie in het Streekplan Fryslân het dorp de status van toeristisch recreatief speerpunt gegeven.

Dit heeft er toe geleid dat de gemeente het initiatief heeft genomen om deze twee sporen te koppelen om zodoende de haalbaarheid van het project “Dúnsân” en de kwaliteit van Bakkeveen als toeristisch recreatief speerpunt te vergroten. In overleg met de provincie is een ontwikkelingsprogramma “Dúnsân in breder perspectief” opgezet dat bestaat uit de samenhangende onderdelen: plan Dúnsân (inclusief zorgwonen), landelijk wonen (circa 50 woningen), recreatief wonen (40 tot 50 woningen) en natuurontwikkeling in samenhang met recreatie en toerisme.

Centraal staan de volgende doelstellingen:

  • waarborgen leefbaarheid van Bakkeveen in de toekomst
  • vergroten van de kwaliteit van het dorp als hoogwaardig toeristisch steunpunt.

Belangrijk uitgangspunt voor het verder uitwerken van dit programma is dat er voldoende draagvlak onder de bewoners van Bakkeveen moet zijn. Om dit draagvlak te peilen heeft het bestuur van Plaatselijk Belang dit voorjaar een aantal avonden belegd, waarin uitleg is gegeven over de deelplannen en waarin de bewoners hun mening konden geven. De reacties waren vrijwel unaniem positief.

Vanuit deze positieve geluiden heeft het bestuur van Plaatselijk Belang besloten het gemeentebestuur te vragen de regierol op zich te nemen en de plannen in nauwe samenwerking met het dorp verder te ontwikkelen.

Dit verzoek zal officieel worden gedaan op maandag 20 september d.m.v. een presentatie van de plannen in de vergadering van de Kommisje Mienskip in het gemeentehuis te Beetsterzwaag.
 

 

Geplaatst in: Project Dúnsan

Geef een reactie