Rectificatie Sluiswachter: Natuur- en Vogelwacht

 

Helaas is in de Slûswachter van woensdag 7 april de kopij van de Natuur- en Vogelwacht niet meegenomen. De email is blijkbaar wel bij de redactie ontvangen, maar daarna zoekgeraakt ….

Dit betekent dat de data van de excursies niet korrect zijn: deze zijn gewijzigd vanwege de Q-koorts. Onderaan dit artikel staan de data voor de avondexcursies en de zomerexcursie.

Hieronder de kopij zoals deze geplaatst had moeten worden.

Excuses voor het veroorzaakte ongemak, hopelijk geeft plaatsing hier nog enige compensatie.

NIJSGJIRRICH NATOER NIJS (maart 2010)

Lente: De sneeuw is weg. Vrijwel iedereen die ik sprak had er schoon genoeg van. Laat het voorjaar maar komen.
Om de lezer even in de stemming te brengen: Er is al veel activiteit, vooral op vogelgebied.
Alereerst de trek van ganzen naar het noorden. Op de laatste dagen van februari zeer veel trek van groepen ganzen en ook zwanen. Er trokken vooral in de vroege ochtenduren honderden (duizenden) Kolganzen, Grauwe Ganzen, Toendrarietganzen, Ook een groep Wilde Zwanen en meerdere Kleine Zwanen richting noord(oost).
Veelal vlogen ze vrij hoog. De verschillen zitten hem in de roep en in het vliegbeeld:

 • De Kolgans laat zich herkennen door de vlekkerige buik (goed te zien in de vlucht) en door de heldere (niet nasale) roep. Ze vliegen keurig in formatie.
 • De Grauwe Gans is de grootste, In de vlucht valt een dikke nek en forse snavel op. De roep lijkt op onze (boeren)gans. De voorvleugel is grijs.
 • De (Toendra) rietgans is kleiner met een donkere kop en hals, doch met een ongevlekte buik. De roep is zwaar en nasaal. Deze soort zocht de afgelopen winter voedsel o.a. langs de Nije Drentse Wei.
 • De Taigarietgans is te verwaarlozen. De laatste jaren komen er slechts enkele voor in de grote groepen Toendrarietganzen. De hals van deze gans is langer dan de Toendra, de snavel is groter en bevat meer geel. Overigens is er discussie over de determinatie.
 • De Kleine Rietgans (is de kleinste rietgans). Zelfde beeld als Toendra, maar de zeer licht buik valt op t.o.v. de Donkere kop. De bovenzijde is grijzer en de poten zijn roze. De roep van deze soort ligt tussen de zware nasale roep van de Toendrariet- en de Kolgans in. Wel nasaal). De groepen zijn slecht geordend t.o.v. de keurige formatievlucht (V-vlucht) van de Kolgans.
 • De Brandgans vliegt eveneens in zeer rommelige vlucht. De zwarte hals steekt duidelijk af tegen de witte buik en lichte kop. De roep lijkt op een groep blaffende hondjes.
 • De Canadese Gans is een nieuwkomer. De soort broedt o.a. op de Duursw.Heide en vliegt soms over met een zwaar trompettende roep. Een grote gans met lange zwarte nek, lichte buik en grote witte vlek op de kop (wangen).
 • De Rotgans zien we hier vrijwel nooit. Deze is een uitgesproken kust- en wadvogel.

Wilde en Kleine Zwaan zijn te herkennen in de vlucht aan de respectievelijk zeer lange en korte nek, terwijl de roep resp. zwaar trompettend t.o.v. een zachtere “goeh” roep van de Kleine Zwaan. Onze eigen Knobbelzwaan roept niet, maar laat een luid vleugelgeruis horen.

Effecten van de winter op onze vogels is nog niet geheel duidelijk. Vast staat dat vooral watervogels en water gebonden vogels beste klappen hebben gehad. Vooral de IJsvogelstand lijkt gedecimeerd, maar ook soorten als Roerdomp, Waterhoen, Blauwe Reiger, Meerkoet en eendensoorten lijken flinke verliezen te hebben geleden. Ik zal proberen in een volgende uitgave hieraan meer aandacht te besteden.

Waarnemingen:

 • Op zaterdag 27 februari trokken zeven Kraanvogels over ons dorp in n.o. richting. Landelijk zijn vooral op 25 t/m 28 februari honderden over getrokken. Vooral de oostelijke helft van het land mocht dit geweldige schouwspel gadeslagen.
 • Een Ooievaar vloog op 25 februari (13:00 uur) over in n.o. richting over het dorp. Melding van Dirry Rietveld.
 • Hinke Hummel meldt half februari 2 Groene Spechten in de omgeving van de Harmsdobbe. Bij de Slotplaats riep een Groene Specht op 27 februari. Ze hebben de winter dus overleefd.
 • Onderzoek naar Uilen leverde vijf roepende Bosuilen op. De Ransuil lijkt bijna verdwenen. Over de Kerkuil is nog niet veel bekend. Het lijkt er echter op dat de verliezen lijken mee te vallen.
 • Kleine Bonte Spechten zijn weer actief op meerdere plekken.
 • Tijdens de afgelopen winter zijn op veel plekken Houtsnippen gezien. Ook deze soort heeft fors verloren. Ze kwamen voor op allerlei vreemde plekken, zoals in tuinen bij woningen. Diverse vlogen zich door tegen ruiten.
 • De Tjiftjaf is terug. Opeens zong de vogel weer op 22 maart, terwijl het op dezelfde plek 21 maart nog stil was.
 • Ook worden al in het land Boerenzwaluwen gemeld. Let er eens op en geeft het door.

Meer nieuws? Laat het even weten: Koert Scholten (tel. 0516-542017) en E-mail: [email protected]


===========================================================
En dan nog even dit.

Tijdens de ledenvergadering op 24 maart jl. werd o.a besloten om de zomerexcursie dit jaar te doen in het natuurgebied Het Houtwiel bij Broeksterwoude/Veenwouden. Het is een vaar-excursie. Het gebied is een uitgebreid moerasgebied met lage weilanden en struweel. Dit levert veel rietzangers en karekieten op. Ook is er kans op Roerdomp, Bruine Kiekendief, Zwarte Stern en mogelijk ook Wielewaal. Daarnaast typische moerasplanten als Gele Lis, Moeraskartelblad, kalmoes etc. verder diverse soorten vlinders en libellen.

Komt allen. De teller stopt bij maximaal 30 deelnemers. Wees er dus vroeg bij.
Opgeven bij Oene Roelsma (541392) of Koert Scholten (542017).

Datum :          zaterdag 12 juni.
Vertrektijd :     08:30 uur vanaf de Brink/ Startexcursie: 09:30 uur
Excursie o.l.v: Jacob Bijlsma (SBB)

We berekenen geen deelnamekosten. Koffie met koek kan tegen een bedrag ad 3 euro p.p. op de boot worden genuttigd.
————————————————————————————————————

Verder:

Het wandelprogramma is gewijzigd. Hier volgt de nieuwe en definitieve versie.
Dinsdag 20 april: Oude Bos/ Freulevijver.
Dinsdag 27 april: Fochteloërveen.
Maandag 3 mei : Jan Durkspolder
Woensdag 12 mei: Duurswouderheide (excursie o.l.v. Harry Waltje (plantendeskundige)

Start altijd 19.00 uur vanaf de Brink (12 mei om 18:45 uur, omdat we om 19:00 uur op de parkeerplaats kerkje Duurswoude worden verwacht.) Het programma is onder meer gewijzigd omdat de Duurswouderheide grotendeels is afgesloten i.v.m. (het voorkomen van) Q koorts.
 

 

 

Geplaatst in: Natuerferiening Bakkefean

Geef een reactie