Bakkeveners drukken stempel op toekomst.

Zaterdag 28 februari 2009 trokken 20 bewoners van Bakkeveen er op de fiets op uit om de omgeving in kaart te brengen. Doel was een objectieve weergave van het landschap op papier te zetten en dat viel niet altijd mee. Soms kwamen de woorden “mooi”, “saai”, etc in de beschrijving voor en dat kon niet.

De 20 fietsers hadden in groepjes van 2 de taak op diverse van te voren aangegeven punten het landschap vast te leggen. Enkele specifieke te bestuderen punten onderweg: ’t Kampke (Merskekamp), De Brink, Schaapskooi Tsjerkewal, Pûpedobbe, Afslag schelpenpad Mandefjild, Dobbe Nije Feansterwei, Ganzemeer, Sterrenschans, Koningsdiep, Slotplaats en de Slotleanne. In de middag werd nog een bezoek aan de uitkijktoren gebracht om het dorp nog eens van boven te bekijken.

Deelnemers: Historische vereniging (Jelly Hoekstra en Jan Slofstra), Natuur- en Vogelwacht (Koert Scholten en Oene Roelsma), Ondernemers-1 (Siska vd Mossel en Bert Zijlstra), Ondernemers-2 (Andries Nijboer en Lina Dekker), Agrariers (Everard van de Wolfshaar en Antje Kok), Bewoners < 5 jaar in Bakkeveen (Lucas Olthof en Manja te Loo), Bewoners > 40 jaar in Bakkeveen (Jaap de Zee en Marijke Zwaga), Bewoners 15-25 jaar (Jikke Flapper en Djanet van der Wolfshaar), Bewoners 15-25 jaar (Sjouke Scholten en Gerjen Haisma), niet-specifiek (Douwe Stallinga en Fokje Hoogeveen).

Daarnaast hebben 5 van de 7 bestuursleden van Plaatselijk Belang ook meegefietst.

De beschrijving en waardering van de (recreatieve) omgeving zal gebruikt worden door de later dit jaar op te starten bredere dorpsvisie, waarbij bovenstaande als input zal worden gebruikt.

De resultaten wordne getoond in de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang op dinsdag 7 april in Dundelle (20 uur).

Toelichting
Plaatselijk Belang is bezig met het opzetten een dorpsvisie. Eén van de onderwerpen voor de dorpsvisie is de ontwikkeling op recreatiegebied. Ze heeft hiervoor ondersteuning gevraagd bij Doarpswurk. Het resultaat is geweest dat Bakkeveen samen met  Nieuweschoot als pilot dorp is uitgekozen om deel te nemen aan het project ‘Thuis in het groen’ van Landschapsbeheer Friesland en Doarpswurk.

Het project ‘Thuis in het groen’ wil de dorpsbewoners betrekken bij de eigen woonomgeving. Aan de hand van de methode ECOVAST worden de bewoners ondersteund bij kennis en draagvlakvergroting voor de natuur en landschap rond het dorp. Het project houdt concreet in dat er een dag georganiseerd wordt, in februari, waarbij 20 dorpsbewoners van verschillende organisaties betrokken worden. (historische vereniging, vogelwacht, agrariërs, recreatie ondernemers, jongeren tussen 15 en 25 jaar, nieuwe bewoners, ‘oude’ bewoners en evenwichtige verdeling mannen en vrouwen). De deelnemers worden door PB benaderd.
De methode werkt als volgt:

  • Per tweetallen gaan de deelnemers op de fiets op pad met fototoestel om een inventarisatie van de omgeving te maken aan de hand van een opdracht.
  • De gegevens van de groepjes worden geordend in een tabel.
  • De resultaten van de toegepaste methodiek worden op het bureau van Landschapsbeheer Friesland en Doarpswurk verwerkt tot een landschapsbeschrijving van Bakkeveen en
    omgeving.
  • Daarna wordt er een analyse gemaakt waarin de kansen en bedreigingen zo goed mogelijk in kaart worden gebracht. Dit gebeurt met PB en een vertegenwoordiging van elke groep. Als de analyse op juiste manier is uitgevoerd dan is er een overzicht ontstaan van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor bepaalde recreatieve ontwikkelingen.

Landschapsbeheer Friesland en Doarpswurk ondersteunen PB vervolgens bij het uitvoeren van de uitkomst.

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie