Bakkeveen op tv en radio Omrop Fryslân

Op 28 februari gaan 20 bewoners van Bakkeveen op de fiets het veld in, in het kader van het pilotproject ‘Thuis in het Groen’. Zie: Klupblad januari en februari 2009.

Omrop Fryslân heeft vanmorgen radio- en tvopnames gemaakt bij de Slotpleats over de pilot. In de sneeuw, in de kou. Vanmiddag vanaf 13.30 is het te beluisteren op de RADIO en vanaf 17.00 te zien op de TV.

Geïnterviewd zijn:

Manja te Loo (fietser, deelnemer pilotproject)

Johannnes Roelsma (fietser, deelnemer pilotproject)

Johan Sieswerda (voorzitter Plaatselijk Belang Bakkeveen)

Het nieuwsbericht op TT van Omrop Fryslân:

Ynwenners fan Bakkefean gean de natuer yn om te ynventarisearjen wat der allegearre is. It doarp moat ynkoarten in nije doarpsfisy meitsje. Dêrby moatte de ynwenners oanjaan wat sy fan it lânskip om har hinne fine. Doel is dat de gemeente mei de oanbefellings fan ‘e ynwenners rekken hâldt.

De oanpak yn Bakkefean is nij. As it súksesfol is, wol Lânskipsbehear Fryslân de metoade faker tapasse. Nijskoat docht meikoarten ek mei oan it projekt ‘Thuis in het groen’ [ SIC].

Het interview:

http://www1.omropfryslan.nl/Player.aspx?t=an&fn=320cceec.WMA

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie