Gemeente Opsterland over het (voetbal)oefenveldje

Vereniging Plaatselijk Belang heeft een brief ontvangen naar aanleiding van een vraag tijdens het jaarlijkse overleg met de gemeente over de oefenhoek.

De brief:

Aan: Vereniging Plaatselijk Belang Bakkeveen en Voetbalvereniging Bakkeveen

Van: Sietze van der Heide, gemeente Opsterland

Geacht bestuur,

Er bestaat in Bakkeveen onduidelijkheid over het gebruik en de status van het terrein aan de Mjumsterwei, dat door de gemeente als oefenveld aan voetbalvereniging Bakkeveen in gebruik is gegeven. De voetbalvereniging betaalt daarvoor een gebruiksvergoeding aan de gemeente. Een aantal andere verenigingen en organisaties zijn van mening dat zij ook het recht hebben op het gebruik van dat terrein. Dat is al jarenlang het geval. In de volksmond wordt het vaak als evenemententerrein aangeduid. Ik voeg hieraan nog toe, dat de voetbalvereniging absoluut niet tegen het gebruik van het terrein door andere verenigingen is en zij claimt geen exclusief recht. Om de misverstanden uit de wereld te helpen verwoord ik in deze brief de voorwaarden voor het gebruik van dit terrein.

Voor het gebruik van het perceel aan de Mjumsterwei te Bakkeveen ten noorden van het multifunctioneel centrum Dundelle gelden de volgende voorwaarden

1. De voetbalclub huurt als enige vereniging het terrein (oefenhoek) aan de Mjumsterwei aan de noordkant van het Multifunctioneel centrum;

2. De gemeente zorgt voor het regulier onderhoud van dit terrein conform het beheerplan sportvelden-,

3. Het terrein is primair bedoeld als oefenhoek voor de voetbalclub en wordt ook met die intentie beheerd en stand gehouden,

4. Andere verenigingen mogen gebruik maken van dit terrein met in acht neming van een aantal voorwaarden:

a. Dat hiervoor vergunning wordt aangevraagd bij en verleend door de gemeente;

b. Dat dit niet in strijd is met regulier gebruik door de voetbalclub.,

c. Dat in redelijkheid niet verwacht wordt dat er tijdens en vanwege het gebruik, schade aan het terrein ontstaat waardoor het gestelde onder 4.b. niet gewaarborgd is-,

d. Dat de betreffende gebruiker hier overleg over heeft met de voetbalclub;

e. Dat in samenspraak tussen vergunninghouder en Gemeentebedrijf vooraf de “nulsituatie” van het terrein wordt geinspecteerd en vastgesteld,

f. Dat eventuele schade, ontstaan door of vanwege het gebruik van de vergunning, op eerste aanzegging van het Gemeentebedrijf wordt hersteld door en op kosten van vergunninghouder en wel zodanig dat het gestelde onder 4.b. gewaarborgd is;

g. Dat direct na afloop van de vergunning en/of eventueel herstel van schade, in samenspraak tussen vergunninghouder en Gemeentebedrijf, de onderhoudssituatie wordt geinspecteerd en vastgesteld.

5. De gemeente bepaalt of er wel of geen gebruik mag worden gemaakt van het onderhavige terrein met in achtneming van het gestelde onder 4;

6. De gemeente treedt over het gestelde onder 5. in overleg met de voetbalclub;

7. Gebruik van het terrein anders dan als oefenveld voor de voetbalclub mag niet leiden tot extra onderhoudskosten voor de gemeente.

Ik stuur voetbalvereniging Bakkeveen een kopie van deze brief. Ik verzoek u de inhoud van deze brief ook onder de aandacht to brengen van de andere verenigingen en organisaties die gebruik maken van dit terrein. Als u over deze brief nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Sietze van der Heide, medewerker van de afdeling maatschappelijke ontwikkeling, telefoon (0512)386358

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie