1 miljoen euro begroot voor Bakkeveen

In een vorig bericht werd melding gedaan van het feit, dat de gemeente Opsterland 1 miljoen euro heeft gereserveerd voor Bakkeveen in 2011. De informatie is afkomstig uit de gemeentelijke Conceptbegroting 2009-2012.
 

Programma 4: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ten aanzien van ruimtelijk beleid:

Het ontwikkelen van planologisch beleid voor het bevorderen van recreatieve ontwikkelingen van Bakkeveen en omgeving; zowel kwantiteit en kwaliteit (lees verbreding) staan centraal.

Over het centrum van Bakkeveen zegt de begroting:
Het kwalitatief opwaarderen van het centrum van Bakkeveen en het gestalte geven aan het recreatief toeristisch speerpunt Bakkeveen. Er wordt een investeringskrediet van gevraagd van 1 miljoen euro met ingang van het begrotingsjaar 2011. Zowel kwaltitatief als kwantitatief opwaarderen van het centrum en aangrenzende gebieden van het dorp Bakkeveen. Daarbij gebruik makende van de kenmerken van het dorp en omgeving. Hierdoor geïnspireerd zal het woonklimaat het voorzieningenniveau (zowel voor de dorpelingen als voor de recreant) en de recreatieve infrastructuur in Bakkeveen worden vernieuwd en uitgebreid. Uiteindelijk zal hierdoor zowel het leef- en woonklimaat als het toeristisch product worden verbeterd. De realisering zal plaats moeten vinden met diverse participanten. In de Perspectievennota 2006-2010 is al aangegeven dat voor Bakkeveen (en omgeving) een visie wordt ontwikkeld. Het vernieuwen en upgraden van het centrum en het gebied Dundelle tot een eigentijds recreatief/toeristisch voorzieningencentrum. Het realiseren van bijzonder wonen, waaronder wellicht zorgwonen, recreatief wonen dan wel combinaties daarvan. Het kwalitatief opwaarderen en uitbreiden van de infractructuur, voral in samenhang met het verbeteren van het recreatief- en toeristisch product.

Ten aanzien van verkeer en vervoer:
Er worden plannen opgesteld voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Weibuorren (Ureterp) en de Mjumsterwei (Bakkeveen). Zie: Gemeentelijk Verkeer en Vervoers Plan. Gevraagd investeringskrediet voor 2009: 250.000 euro.

N.B.:
De conceptbegroting wordt op 3 november behandeld in de gemeenteraad.

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie