Verkeersoverlast N917 (Foarwurkerwei) wordt aangepakt.

Henk Marinus, bewoner van de Weverswal, heeft de provincie Fryslan een brief geschreven omtrent een aantal problemen met de Foarwurkerwei (N917) Bakkeveen-Siegerswoude:
A) Geluidshinder door haakse i.p.v. diagonale klinkerbestrating
B) Slechte onderhoudstoestand en
C) het (te) hard rijden van de auto’s.

Hieronder de reactie van de provincie (toegevoegd de scan van de originele brief).

Van: Provincie Fryslân

Aan:
Henk Marinus
Weverswal 31a
9243 JM BAKKEVEEN

Leeuwarden, 26 Juli 2007
Verzonden, 06 augustus 2007
Afdeling: Verkeer en Vervoer
Behandeld door: Mevrouw G. Kluwer
Uw kenmerk: uw brief van 12 juni 2007

Onderwerp: Onderhoudsmaatregelen N917 tussen Bakkeveen en Siegerswoude

Geachte heer Marinus,

In uw brief vraagt u aandacht voor enige zaken die betrekking hebben op de provinciale weg N917 bij Bakkeveen. Uw belangrijkste aandachtspunten zijn de geluidhinder, het slechte onderhoud en het te snel rijden van het verkeer.

Hierover merk ik het volgende op. De N917 is op dit moment ingepland voor groot onderhoud. Het onderhoud is uitgesteld omdat uit praktische overwegingen (wegomleidingen etc.) dit gecombineerd wordt met de reconstructie van kruispunt Siegerswoude. De voorgestelde inrichting van dit kruispunt zal meer een verblijfs- dan verkeerskarakter krijgen. Het 60 km/u gebied zal in aansluiting op deze reconstructie worden uitgebreid. Naar verwachting zal de uitvoering in 2008 plaatsvinden.

Het is correct dat een andere wijze van bestraten tot minder geluidhinder leidt. Bij de uitvoering van het groot onderhoud zal hier rekening mee worden gehouden.

Ter hoogte van camping de Wâldsang zullen snelheidsremmende maatregelen worden gerealiseerd. Verder zullen er maatregelen worden genomen voor verbetering van de bereikbaarheid van de ter plaatse aanwezige bushaltes. De bus wordt daardoor beter toegankelijk voor onder meer mensen met een fysieke beperking. Naar verwachting zal een deel van de maatregelen dit najaar worden uitgevoerd.

Daarnaast staan bij de camping attentieverhogende kleuraccenten op de rol voor uitrit en oversteek. Dit zal met het groot onderhoud worden meegenomen. Zonodig zullen ook bij andere oversteken accenten worden aangebracht.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Namens het College van Gedeputeerde Staten,

R.R. de Jong,
Hoofd Afdeling Verkeer en Vervoer.

Hieronder de scan van de brief.

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie