Wachtsjend Wetter: aankondiging

Op woensdag 13, vrijdag 15 en zaterdag 16 juni 2007 spelen wij “op lokatie” het toneelstuk
Wachtsjend Wetter
fan: Ytje Hettinga, Regy: Geert Louwes
impressie repetitie-avond: klik hier.
Datum fan opfieren: 13, 15 en 16 juni 2007
Plak fan opfieren: Skiepskooi fan It Fryske Gea, Jarig van der Wielenwei 2 Bakkefean.
Oanfang: 20.00 oere De kaarten binnen in de foarferkeap by swimbad Dúndelle te Bakkefean
Ynformaasje 06 43 53 9992
Koarte inhald fan it stik
Hidma ferhuzet nei it bûthûs om tichtby syn siik hynder te wêzen. Hy is widner. Hy hat syn frou en dochter ferlern by in auto-ûngelok. Der binne trije froulju dy’t tige goed op d’âld baas passe, allegear om in oare reden. Mar soan Auke, dy’t jierren lyn -nei rûzje mei syn heit- emigreard is, spilet dêr wol yn mei. Hidma driget syn pleats kwyt te reitsjen oan in projektuntwikkelder. Lit dit no krekt de soan wêze fan de frachtweinsjofeur dy’t syn frou en dochter dea riden hat. Buorman komt alle dagen oan en kriget in slokje; hy is it iens mei Hidma, mar as buorfrou heart hoefolle jild de projektuntwikkelder biedt, giet hy dochs omtrint oerstach. Feedokter Alys besiket Hidma safier te krijen dat er ynsjocht dat it hynder net wer better wurdt. Hidma moat in beslissing nimme, mar nei alle tsjinslach yn’t libben fielt er him as wachtsjend wetter dat de stream net wer krije kin.
Dit unieke project is yn gearwurking mei en It Fryske Gea. En wurdt opfierd yn de Skiepskooi fan It Fryske Gea.
De kaarten binne y e foarferkeap by swimbad de Dúndelle te Bakkefean

Geplaatst in: Toneelvereniging Nij Bigjin

Geef een reactie