Officiële Opening Belvedère Bakkeveen en Keunsttoer

De Belvedere was sedert medio maart al open voor het publiek; de officiele opening vond vrijdag 22 juli 2005 plaats. Hieronder een foto-impressie. De opening was vrijwel precies een jaar na het slaan van de eerste paal (klik hier).

Werkgroep Keunsttoer is ook vrijdag 22 juli gestart met het project “Keunsttoer”. Het project Keunsttoer is ontwikkeld om amateur-kunstenaars in de gelegenheid te stellen hun werk te exposeren. In de Belvedère en eetcafé “De Dwaler” is de kunst te bewonderen (van 9:30-17:30 uur). De werkgroep “Keunsttoer” bestaat uit Christien Buisman, Andries Nijboer, Alie Popkema en Evert Wilstra.

De Dúnsjongers zongen nog een speciaal voor de belvedère geschreven lied.
De tekst staat hier links en de schrijfster is Grietje Bron (onder).
Iepeningsliet foar de belvedère yn Bakkefean.
Op de wize fan “Oh Champs Elysées” en “Waterlooplein”

Refrein
Ooh belvedère’ (oan ‘e boskranne)
Ooh belvedère’ (de flakte sanich)
It bouwen wie in hiele toer
Wij sjogge no de heide oer’
Rin op en del en hin en wer
Ooh belvedère.

Wa rinne hjir yn Bakkefean
En litte harren auto’s stean’
Dat bin de minsken ut ‘e stêd
De drokte sa sêd.’
Sij woane in een flatgebou
“Wij gaan der ut”, dat seit de frou’
Op sondag met de kienders weg
Wat een utsicht seg!

Refrein

En komme jo op sneontemoarn
Dan is it rêstich ongewoan’
Sa no en dan draaft ien foarby
Wa is hy of sy?’
In jogger of in hurdrinner
Dy swit him dea en wurdt tinner’
Hij kin no ek de treppen op
En dan wer bii del.

Refrein

Liet (vervolg)

Troch de wike, wat in rêst’
Is dit doarpke op syn bêst
De Bakkefeaner dwaalt wat rûn’
My syn trouwe hûn.’
En ha jo drokte oan ‘e kop
Dan klimme jo de toer ris op’
Alles kinne jo oersjen
Sa frij as ’t mar kin.

Refrein

Eltsenien kent dizze wrald
Bin jo jong of bin jo âld’
Je wiene hjir faaks hokkerdeis
Op skoallereis.’
In kuier oer it heidefjild
De dunen yn kostet giin jild’
Swimme; A en B helle
Yn de Dundelle.

Refrein

It moaiste hjir is de natoer
Wy sjogge it fanôf de toer’
Dêr rint in hert mei in gewei
En s­ân Skotse kei.’
Fesanten, hazzen en in foks
Fûgels en’ al dit soks
Fan ’t Fryske Gea, Staatsbosbeheer’
Natuurmonument.

Geplaatst in: Bakkeveen

Geef een reactie