Reisje

Bovenste rij: Chauffeur Wiebenga, Janna Wijkstra-De Roos, Sjoukje Nijboer, Jeltje Jongstra, Janke Jongstra-Westerhuis, Triensje Jongstra, Griet IJbema, Matsje Jongstra-Witvoet, Anne Fokkema. Volgende rij: Uitlje de Zee, griet v d veer,  ? , Jantje de Vries-Meek, vr. Nijboer-Pebersma, Griet Bouma-Tibbesma.

Volgende rij: Marie Jongstra-Aardema, vr. Tuinstra, Trien van der Veer, Hiltje Vos, Sieb Valk, Grietje de Zee, Hinke Betlehem.

Volgende rij: Jantje van Gorkum, Ankje v.d. Meulen, Abeline Knevelman, Ida Knevelman-Koning, Tjitske Valk-Van der Berg, Fimkje Jongendijk

Voorste rij: Pieter v.d. Burg (“Pieter Brij”), Hendrikje Jongstra-Snip van Gerrit, Griet v.d. Brug, Froukje Tienstra, Trien Sietsma, Kunne van Dekken, Aaf van Dekken, vr. Kasje, Aaltje Wiering.

Geef een reactie