Allardsoog: Friese Boekenmarkt + Lezing

Nieuw Allardsoog, Bakkefean snein 16 oktober 10:00 – 13:00, Nieuw Allardsoog

Lêzing Doeke Sijens oer it libben en wurk fan Trinus Riemersma, mei oanslútend Fryske Boekemerke. Yn it ramt fan it Skriuwerswykein fan It Skriuwersboun binnen der tal fan skriuwers dy’t eigen wurk ferkeapje en signearje. Gratis tagonkelik, mar nim de beurs of tillefoan mei bank-app mei!

De nije Fryske oersetting fan “De lêste oerstek”, in spannend boek oer de Noard-Ierske Troubles fan Brian Mc-Gilloway, is hjir ek te krijen. Jo binne ek fan herte wolkom om mei te lunsjen (10 euro) en by te praten mei skriuwers. Dan graach eefkes opjaan fia [email protected]

Foar mear ynfo: www.skriuwersboun.nl. Sjogge wy jo dêr?

Nieuw Allardsoog, Bakkeveen zondag 10:00 – 13:00,  Nieuw Allardsoog

Lezing van Doeke Sijens over het leven en werk van Trinus Riemersma met aansluitend de Fryske Boekemerke. In het kader van it Skriuwerswykein van it Skriuwersboun zijn er een aantal Fryske schrijvers aanwezig die hun eigen werk verkopen en signeren. Gratis toegang, maar neem vooral uw portemonee of telefoon met bank-app mee!

De nieuwe Friese vertaling van “De lêste oerstek”, in spannend boek over Noord-Ierland van Brian Mc-Gilliway is hier ook te verkrijgen. U bent ook van harte welkom om mee te lunchen vanaf 13:00 (10 euro) en bij te praten met de schrijvers. Dan graag even opgeven via [email protected]. Meer informatie vindt u op www. skriuwersboun.nl. Zien we u daar?

Geplaatst in: Nieuw Allardsoog, Zien en doen

Geef een reactie