ALV Plaatselijk Belang Bakkeveen

Na 2 jaar kunnen we weer een Algemene Leden Vergadering houden!

Alle leden van de Vereniging Plaatselijk Belang Bakkeveen zijn van harte uitgenodigd voor deze ALV op dinsdag 5 april 2022, om 20:00 in MFC “DUNDELLE”.

Na de Pauze is er algemeen deel waar ook niet-leden van de vereniging welkom zijn. Hieronder vindt u de agenda voor deze avond. Hopelijk zien we u op 5 April!

AGENDA ALV PLAATSELIJK BELANG BAKKEVEEN

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Jaarverslag 2020-2021
  & voorstellen nieuwe bestuursleden aangetreden in de periode 2020-2021
 4. Financieel verslag penningmeester 2021
 5. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
 6. Begroting 2022
 7. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Jannie Tjassing
  • Aftredend en herkiesbaar: Fokke Jan van Veen en Frans Mulder
  • Het bestuur stelt een nieuwe kandidaat voor: Rommy Schaafsma (interview in Sluswachter september 2018)

Namen van tegenkandidaten kunnen tot minimaal 24 uur voor de ledenvergadering worden ingeleverd bij de voorzitter: Jannie Tjassing, Stoukamp 10
Een kandidatuur dient schriftelijk te worden ingeleverd, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden van Plaatselijk Belang.

 1. Rondvraag en sluiting

Pauze

 1. Dorpsvisie Bakkeveen
  ca 21:00 tot 22.00 uur (vrij toegankelijk, ook voor niet-leden)

De huidige dorpsvisie voor Bakkeveen is in 2017 voor de laatste keer bijgesteld. Na 5 jaar is het een goed moment om de dorpsvisie te toetsen en bij te stellen op de huidige wensen van het dorp en haar bewoners. Tijdens de ALV willen we een start maken met het bijstellen van de Dorpsvisie.

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie