Vakantie dicht bij huis …..

Wy fleane net dizze simmer, wy
bliuwe ticht by it eigen hiem

Dat fielt eins hiel logys, myn âlden
foarhinne ha it net oars dien

Wy strike del yn Bakkefean
mei in âlderwets potsje bier

En witst wat – hiel nuver en
tafallich eins

Ik hie der krekt nocht oan
krigen

Geplaatst in: Vakantie

Geef een reactie