Toneel Siegerswoude: “Moardwykein” uitgesteld

Toneel Siegerswoude

Toanielferiening Sigerswâld moat it toanielstik Moardwykein ûtstelleTroch omstannigheden is it spitigernoch net mooglik om heal febrewaris foar jim op te treden. We hawwe in nije datum prikke moatten en kamen ût op 19 en 21 maart.

  • Tongersdei 19 maart om 14.00 oere
  • Saterje 21 maart 20.00 oere.

Moardwykein is in blijspul skreaun troch Carl Slotboom. 4 froulju en 1 man komme by inoar foar in yoga-wykein. Se bedarje yn allegearre brike sitewaasjes mar oan yoga komme se amper ta.

We sille ûs bêst dwaan om jim in moaie middei/jûn te besoargjen.

Graach oant sjen yn it doarpshûs fan Sigerswâld.

 

 

Toanielferiening Sigerswâld spilet foar jim it stik

moardwykein

In blijspul skreaun troch Carl Slotboom.

4 froulju en 1 man komme by inoar foar in yoga-wykein. Se bedarje yn allegearre bryke sitewaasjes mar oan yoga komme se amper ta.

Jim wurde fan herte ûtnoege yn doarpshûs de Ûthof yn Sigerswâld.

  • Op tongersdei 13 febrewaris middeis om 14.00 oere en op
  • saterje 15 febrewaris jûns om 20.00 oere. De jûns nei ôfrin fan it stik is der muzyk.

Net stinne mar hinne, uit is goed voor u!!!!

Oant sjen.

Geplaatst in: Evenementen, Verenigingen

Geef een reactie