Oproep van de toanielferiening Nij Bigjin

We binne alwer drok dwaande mei de taridingen fan it stik dat we yn it earste wykein fan febrewaris op ‘e planken sette sille.

It is in stik wêr ’t we in soad rommelmerke guod yn needich binne.

In soad âlde kranten en/of tiidskriften.

Klean yn alle soarten en maten (foaral oerjassen),

in LAMPETstel (hoecht net hiel te wêzen)    lampetstel   fan stien of emaille.

In grutte (plastik) plant.

Kessens (grut en lyts)

Potten en pannen

en wat er al mear te krijen is ………………….

Ha je noch wat op souder lizzen (of yn ’t hok) …….. stjoer in berjochtsje nei        [email protected]

we meitsje dan efkes in ôfspraak om ien en oar te besjen.

Set de data fan de útfieringen alfêst yn jim aginda: 31 jannewaris, 1,5,7 en 8 febrewaris 2020

Mei golle groetnisse

De ombollingenploech

Geplaatst in: Toneelvereniging Nij Bigjin, Verenigingen

Geef een reactie