Spoelstra’s Draai herrijst …

[tekst uit Sa! van 5 december, auteur Wim Bras)

Vorig jaar was de vervanging van Spoelstra’s Draai, het door en door verrotte bruggetje aan de zuidkant van Bakkeveen, nog een papieren plan. Inmiddels leggen vijf studenten van de Friese Poort bij constructiebedrijf IBIS in Sumar de laatste hand aan een ijzeren replica van de historische draai.

“Voor de zomer ligt Spoelstra’s Draai weer in oude luister over de vaart”, zegt aanjager Fred Hoogenboom van de Historische Vereniging Bakkeveen. “Het nieuwe bruggetje gaat door een verzinkbad en krijgt een coatinglaag, dan is de replica een langer leven beschoren dan het origineel”. Een eeuw geleden zorgde Spoelstra’s Draai voor verbinding tussen de ontginningen van It Mandefjild aan de ene kant en die van De Biskop aan de andere kant van de Bakkefeanster Feart. Voor die tijd moesten de bewoners via de sluis in het dorp het hele eind heen en weer om aan de overzijde te komen. In de loop der tijd verloor het voetgangersbruggetje echter aan betekenis, na de komst van de dam hoefde het ook niet langer te draaien voor passerende scheepvaart.

Eigenaarschap
“Ferrotte of net, it brechje heart wol by it ferhaal fan us doarp”, zegt Jannie Tjassing van Plaatselijk Belang. Toen haar ter ore kwam dat de gemeente Opsterland het bouwvallige bruggetje wilde verwijderen voordat een ongelukkige fietstoerist in de vaart zou belanden, klopte ze voor een reddingsoperatie aan bij de Historische Vereniging. “Fred woe him der wol mei dwaande hálde en hy hat it ek foar elkoar krigen”.
Niemand wilde voor het eigenaarschap van de brug opdraaien. De gemeente niet, de provincie niet en ook het Wetterskip niet. “Het was een verweesd bruggetje. Maar juridisch gezien moest Spoelstra’s Draai van het Wetterskip zijn, het ligt tenslotte over hun perceel”. Maandenlang bleef het stil bij het Wetterskip, na een belletje reageerde een jurist zeer afhoudend. Uiteindelijk werd Hoogenbooms vasthoudendheid beloond. “Het Wetterskip wilde het bruggetje notarieel overdragen aan de Historische Vereniging. Zij betaalden de notariskosten en gaven een subsidiebedrag mee voor het herstel. Onze statuten staan bezit echter niet toe. Toch vond de ledenvergadering vrijwel unaniem dat we de regels dan maar wat ruimer moesten interpreteren”.

Zwaarste uitvoering
Met de gift van het Wetterskip op zak kwamen ook andere subsidiebronnen over de brug om de benodigde € 35.000 bijeen te brengen. “De Friese Poort wilde het bruggetje wel door leerlingen laten namaken als praktijkopdracht. Het wordt een gelaste brug. De zwaarst denkbare uitvoering, om te voldoen aan de gecertificeerde eisen voor bouwwerken in de publieke ruimte. Het is wel een exacte kopie, de leerlingen brachten 600 doppen aan zodat het lijkt alsof alle delen aan elkaar geklonken zijn.”

Bult roest
Hoogenboorn doet maandelijks verslag van de voortgang in dorpskrant De Slûswachter. Dat heeft volgens Tjassing het enthousiasme voor Spoelstra’s Draai aangewakkerd. “Ek ûnder de jongerein. Earst seinen se: wat meitsje jim jim drok oer sa’n bulte rust. Mar dat hear je net mear.” Het is overigens niet de bedoeling dat de Historische Vereniging het bruggetje in eigendom houdt, zegt Hoogenboom. “De brug blijft draaibaar, net als het origineel. Dat vergt zo nu en dan onderhoud. Wij vinden dat die werkzaamheden bij de gemeente thuishoren”.

Foto’s: Fred Hoogenboom

De metaalleerlingen hebben een leuke klus aan de brug.
`De ôfwikseling yn it wurk fyn ik moai’.
It wurk oan it brechje hat fan alles wat: flekse, bûge, laskje. De ôfwikseling fyn ik moai. Derom ha ik ek foar dit projekt keazen”, zegt Ruben Hofsté uit Haulerwijk. Ruben volgt aan de Friese Poort in Drachten de opleiding allround constructiewerker. Met nog vier mede-leerlingen werkt hij als stagiair aan de replica van Spoelstra’s Draai bij constructiebedrijf IBIS in Sumar. Ruben kent het oude bruggetje. “Mei de bus nei skoalle ta kom ik der hast alle dagen by del.” Het idee dat straks vlak bij huis een nieuw bruggetje ligt waaraan hijzelf heeft gewerkt, spreekt tot zijn verbeelding. “As ik aanst heit of pake bin, leit it der noch.

Geplaatst in: 2018-gebeurtenissen

1 reactie op “Spoelstra’s Draai herrijst …

  1. Huub Bouma zegt:

    Gelukkig wordt het bruggetje weer hersteld,zo lang ik mij kan herinneren(en dat is al heel lang) ligt het bruggetje er.

Geef een reactie