Ledenvergadering en lezing Historische vereniging

Uitnodiging en agenda (bijzondere) ledenvergadering Historische Vereniging Bakkeveen

Aankondiging van de lezing “Hooiwegen in Opsterland” door Iris Koppert

De vergadering en de lezing vinden plaats op dinsdag 18 september om 20.00 uur in Dúndelle, Mjûmsterwei 16 Bakkeveen.

Agenda.

  1. Opening en mededelingen
  2. Presentatie van de voortgang van het project “Restauratie Spoelstra’s Draai.”
  3. Discussie en stemming over het voorstel van het bestuur om een overeenkomst te sluiten met het Wetterskip Fryslan, waardoor de Historische Vereniging Bakkeveen “het recht van opstal” krijgt, en het eigendom verwerft van Spoelstra’s Draaibrug met brughoofden en pijlers in en over het perceel water, dat eigendom is van het Wetterskip Fryslân.
  4. Vaststelling besluit door de voorzitter
  5. Rondvraag
  6. Sluiting vergadering
  7. Pauze
  8. Lezing Hooiwegen (zie toelichting hieronder)

Toelichting punt 3 ledenvergadering

De Historische Vereniging Bakkeveen heeft subsidies verworven om Spoelstra’s Draai te restaureren.

Een aantal van die subsidies zijn toegekend onder de voorwaarde dat de Historische Vereniging bereid was als eigenaar op te treden. Ze heeft zich bij monde van het bestuur daartoe bereid verklaard. Voor “het huren, verhuren  en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van registergoederen”   (art. 12, lid 4a van de statuten) heeft het bestuur echter de goedkeuring van de algemene vergadering nodig. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen (art. 15, lid 1).   Om de werkzaamheden  in het kader van de restauratie van Spoelstra’s Draai voort te kunnen zetten, is het nu noodzakelijk geworden het recht van opstal te regelen.

Het plan van aanpak van de werkgroep Spoelstra’s Draai voorziet erin dat na afronding van de restauratie het eigendom en het beheer van Spoelstra’s Draai (en daarmee het recht van opstal) overgedragen zal worden aan een bestaande of nog te creëren rechtspersoon.

De statuten schrijven voor dat besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal. Stemgerechtigde leden kunnen een ander stemgerecht lid schriftelijk een volmacht geven om namens hem te stemmen. De getekende volmacht moet vóór de stemming schriftelijk aan het bestuur worden overlegd.

 

Volmachtformulier:

Dhr./Mevr. …………………………………, lid van de Historische Vereniging Bakkeveen, geeft hierbij aan

 

Dhr. Mevr. …………………………………., eveneens lid van de Historische Vereniging Bakkeveen, volmacht

 

om namens hem/haar te stemmen over het bestuursvoorstel m.b.t. het verwerven in eigendom van Spoelstra’s Draai.

 

Handtekening volmachtgever:

 

Hooiwegen in Opsterland

Iris Koppert presenteert op dinsdag 18 september 2018 in een lezing voor leden van de Historische Vereniging Bakkeveen de resultaten van het onderzoek naar de geschiedenis van de hooiwegen in Opsterland, dat ze in het kader van haar opleiding verrichtte. Ze studeerde landschapsgeschiedenis bij Theo Spek aan de Universiteit van Groningen.

Haar onderzoek maakt duidelijk dat boeren ook al in een ver verleden naar manieren zochten om optimaal gebruik te maken van de verschillende eigenschappen van de gronden in een wijde omgeving van hun bedrijven en ook laat zien dat  veel wegen  – nog bestaande maar ook verdwenen wegen – in onze gemeente logische schakels vormden in het proces om tot een efficiënte bedrijfsvoering te komen. Ze toont in haar presentatie daarvan prachtige voorbeelden en laat ook zien hoe dat proces de naamgeving van gebieden en wegen heeft bepaald.

Ze werkt thans als coördinator waterlopen bij Wetterskip Fryslân, waar ze wil bevorderen dat er meer aandacht komt voor de geschiedenis van het landschap bij beslissingen over inrichting en de waterbeheersing. De zorgvuldige wijze waarop het Wetterskip de overdracht van Spoelstra’s Draai aan de Historische Vereniging Bakkeveen organiseert –  en die de directe aanleiding is voor het organiseren van deze bijeenkomst – laat zien dat het Wetterskip die opdracht serieus neemt.

In 1935 heeft een oud-Bakkevener (.J.J. Terpstra), op basis van de herinneringen van zijn voorouders, al eens verwezen naar het belang van het hooitransport. Hij schreef toen: ”Als in 1826  –  Beetsterzwaagster Markt, de eerste donderdag in oktober –  het eerste voer hooi door de buurt komt, dat ook nog alleen uit poeske (wollegras ) bestaat – oorzaak de overstroming met zeewater uit 1825 – dan is de toestand der boeren ook in Bakkeveen, die gewoon zijn hun gras te halen uit de Mieden, de grote grasvlakte die zich uitstrekt tussen Oud-Beets, Boornbergum en Oldeboorn, verre van rooskleurig. Te minder omdat de graanprijzen van de jaren 1822 tot 1837 tot de laagst-gekende behoren, en het hier dus overal armoe troef is.” We schreven daarover in Ald Bakkefean 7.1.

Fred Hoogenboom

Geplaatst in: Historie

Geef een reactie