Toneeluitvoering Chez Dolly

Toanielselskip Nij Bigjin Bakkefean

Toanielleafhabbers,

Fanôf 3 febrewaris hat tonielselskip Nij Bigjin wer har jierlijkse utfieringen.
Dit kear giet it oer it wol en wee yn in nachtclub Chez Dolly. Hjir spylje har in protte komyske en minder komyske saken ôf mei ek in ferskaat oan typkes. Eigentiidsk, mei in ferhaal wat de taskôger fan begjin oant it ein yn de besnijing ha sil. Wy sille jim untfange yn in tapaslike omjouwing.

Foar dizze útfieringen binne der kearten yn ‘e foarferkeap. De foarferkeap begjint op 25 jannewaris en wol op de folgende plakken.

Kaarten foar 3 en 4 en febrewaris: Lenie Bouma, Alde Drintsewei 12, telefoan, 06-27414227

Kaarten foar 10 en 11 febrewaris:  Griet Kootstra, Dwarskamp 29, telefoan, 0516-541925

Tagongspriis, foarferkeap € 7,– ; oan de seal € 9,–
Ofhelje en betelje tusken 18.30 en 19.30 oere jûns en dan alline op tongersdei, freed en sneon

Foar 8 febrewaris gjin foarferkeap, tagongspriis fan € 5,–

Datum en plak fan opfieren:
• 3 en 4 febrewaris: 20.00 oere
• 8 febrewaris: 14.00 oere
• 10 en 11 febrewaris 20.00 oere

Dundelle, Mjumsterwei 16 Bakkefean. Mar let op der binne mar 125 kaarten per foarstelling. Foar fierdere ynformaasje sjoch op: www.bakkeveen.nl
Facebook: Nij Bigjin – toanielferiening
Mail: [email protected]

Oant sjen by ien fan us foarstellinges

Geplaatst in: Toneelvereniging Nij Bigjin

Geef een reactie