Kaart ferkeap toaniel is start

Kaart ferkeap toaniel is start

fanôf 26 jannewaris 2017, der binne maximaal 125 kaarten per jûn

  • Kaarten foar 3 en 4 en febrewaris:
    Lenie Bouma, Alde Drintsewei 12, telefoan, 06-27414227
  • Kaarten foar 10 en 11 febrewaris:
    Griet Kootstra, Dwarskamp 29, telefoan, 0516-541925

Tagongspriis, foarverkeap € 7,– oan de seal € 9,–

Ofhelje en betelje tusken 18.30 en 19.30 oere jûns

alline op tongersdei, freed en sneon

Foar 8 febrewaris gjin foarverkeap, tagongspriis fan € 5,00

Sietse is der klear foar.

Geplaatst in: Toneelvereniging Nij Bigjin

Geef een reactie