ALV en informatie “De Laatste Eer”

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’

Algemene ledenvergadering 2014

Op 24 februari 2014 in het MFC “Dûndelle” Mjumsterwei 16 Te Bakkeveen.
Aanvang: 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Verslag penningmeester, verslag kascommissie. Benoemen nieuw lid.
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Mededelingen
  Geldzaken.
  Spreiding kapitaal over verschillende banken ( Garantie fonds)
  Voois rapport 2014 ( Controle verzekeringskamer op onze financiën om de drie jaar).
  Ons ledenbestand  omzetten naar IBAN-SEPA.
  Incasso datum voor de jaarlijkse contributie eind februari
  Er zijn in totaal 8 uitvaarten verzorgd door onze vereniging, waarvan 5 crematies en 3 begrafenissen.
  Statuten HH reglement.
  Federatie is bezig een nieuw  bestuur te vormen.
 7. Vaststellen contributie en korting bedrag 2014.
  € 17,= p/p en 34,= per gezin  per jaar.
  Kinderen tot 18 jaar gratis lid.
 8. 100 jarig bestaan van onze vereniging met een uitvaart beurs in “De Stripe” op 8 maart
 9.  Wisseling bestuur
  Aftredend: J Zijlstra (niet herkiesbaar)
  Nieuw bestuurslid:  O Marinus.
  Mochten er andere kandidaten zijn graag een week van te voren opgeven bij het bestuur.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 ———————————————————————————————————————————–

Receptie 100-jarig bestaan van de uitvaartverenigingen

Wijnjewoude, Siegerswoude/ Frieschepalen en Bakkeveen.

Vanaf 14.30 is er een receptie voor genodigden. Mocht u als lid hier bij aanwezig willen, dan zijn graag vooraf aanmelden via de mail: [email protected]  of telefonisch via: 0516-541662.

———————————————————————————————————————————–

Doorgeven adreswijzigingen en geboorte:

Wij proberen onze ledenadministratie up-to-date te houden.

Als u of uw kinderen verhuizen, stellen wij het zeer op prijs wanneer u ons het nieuwe adres doorgeeft.

U kunt dit mailen naar: [email protected] of telefonisch doorgeven via: 0516-541662.

Ook bij een geboorte graag de voornaam en geboortedatum aan ons doorgeven.

 

Geplaatst in: Algemeen, De Laatste Eer

Geef een reactie