Agenda ALV Plaatselijk Belang

Ledenvergadering Plaatselijk Belang Bakkeveen 22 april 2013 in MFC Dundelle, 20.00 uur.

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen ledenvergadering 17 april 2012 (zie Slûswachter)
  4. Jaarverslag 2012
  5. Financieel verslag penningmeester 2012
  6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
  7. Begroting 2013
  8. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en herkiesbaar: Emy Hoogenboom
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Sjirk van Gorkum

Er wordt nog gezocht naar een nieuwe kandidaat voor de functie van penningmeester.

Namen van tegenkandidaten kunnen tot minimaal 1 uur voor de ledenvergadering worden ingeleverd bij de voorzitter. Een kandidatuur dient schriftelijk te worden ingeleverd, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden van Plaatselijk Belang.

9.  Rondvraag en sluiting.

PAUZE

10. Lessen voor Plaatselijk Belang. Fred Hoogenboom, schrijver van het net verschenen tijdschrift van de Historische Vereniging zal enkele onderwerpen aan de orde    stellen die interessant zijn voor het functioneren van Plaatselijk Belang. Dit zijn weer andere onderwerpen dan besproken tijdens de jaarvergadering van de Historische Vereniging.

11. Korte presentatie Evert Fokkema over de Brink. Wie helpen mee?

Geplaatst in: Algemeen, Plaatselijk Belang

Geef een reactie