Opgericht: St. Christelijke Activiteiten Bakkeveen

STICHTING CHRISTELIJKE ACTIVITEITEN BAKKEVEEN

Even voorstellen: SOCA BAKKEVEEN
In 2008 is de Stichting Ondersteuning Christelijke Activiteiten (SOCA) te Bakkeveen opgericht. Het doel van de stichting is het ondersteunen van Christelijke activiteiten die plaats vinden in de gemeente Opsterland. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Jan-Martin Rinsema (voorzitter), Anneke Rinsema, Kitty Veenstra (penningmeester) en Peter Miedema (secretaris).
 
Wat is het doel van de Stichting Ondersteuning Christelijke Activiteiten?
Wat wij willen bereiken als stichting is het bieden van een platform voor de uitvoering van (eenmalige) activiteiten met een christelijk karakter. Voor activiteiten is het vaak lastig om zaken op een goede wijze te regelen. Voorbeelden van mogelijke activiteiten van de stichting zijn:
  • Het helpen met het opzetten van een draaiboek voor een goed verloop van het project. Er is een databank opgezet met diverse draaiboeken waar bij de organisatie van nieuwe evenementen informatie uit gehaald kan worden.
     
  • Het helpen met de financiën van projecten. Er is een bankrekening waarover de gelden van projecten kunnen lopen, waardoor het geld niet meer over een privérekening van een van de organisatoren hoeft te lopen.
     
  • Het bieden van de mogelijkheden om projecten te verzekeren. Veelal is het niet mogelijk om eenmalige evenementen te verzekeren. Doordat de stichting als platform dient, kan de stichting een toereikende verzekering afsluiten om risico’s bij de uitvoering af te dekken.
Welke projecten/acties komen in aanmerking om door de stichting begeleid te worden?
De projecten die onder de doelstelling van de stichting vallen moeten een christelijke achtergrond hebben. Vaak zijn dit activiteiten die niet onder de kerkelijke noemer vallen, maar daar wel dicht tegen aan zitten. Mogelijke projecten die vanuit de stichting gecoördineerd kunnen worden zijn: World Servants-groepen vanuit de regio, musicals, eenmalige muziekevenementen e.d.
 
Hoe werkt de stichting?
U kunt uw project aanmelden bij een van de leden van het bestuur. Het bestuur vergadert hierover, meestal in het bijzijn van een van de organisatoren van het project. In de vergadering wordt besloten of het project onder de doelstelling kan vallen en vervolgens wordt er met de organisatoren gesproken over wat de stichting voor de organisatie kan betekenen en worden er concrete afspraken gemaakt over wat wel en niet gedaan wordt door de stichting en wat de organisatoren zelf moeten doen.
 
Wat zijn de voorwaarden en kosten voor de diensten van de stichting?
De stichting kent geen nadere voorwaarden. De enige kosten voor de SOCA Bakkeveen bestaan uit de bankkosten voor het aanhouden van een bankrekening. Deze kosten bedragen ongeveer 60 euro per jaar. De bankkosten hopen wij vanuit giften te kunnen bekostigen. Eventueel kan het zijn, dat wij een kleine bijdrage in de bankkosten in rekening brengen bij de projecten die door de stichting begeleid worden. Uiteraard is het voor iedereen mogelijk een (financiële) bijdrage over te maken aan SOCA Bakkeveen op het bankrekeningnummer zoals opgenomen onder aan dit schrijven. Wij zijn u zeer erkentelijk voor de overgemaakte bijdragen.
 
Wat kunt u, als lid van de kerk of als inwoner van Bakkeveen, voor de stichting betekenen?
Mocht u eenmalige (christelijke) activiteiten willen organiseren in de gemeente Opsterland of denken dat een project of activiteit baat zou kunnen hebben bij de stichting, meldt u dan bij een van de bestuursleden. Wij gaan vervolgens met u in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden en hopen u dan te kunnen helpen bij de uitvoering van uw activiteit!

KvK-nummer: 001138216
Bankrekeningnr: 29.01.99.700
Correspondentie-adres:Koarte Singel 4
t.n.v. St. Ond. Chr. Act. Bakkeveen
9243 KZ BAKKEVEEN

 

Geplaatst in: Gereformeerde Kerk

Geef een reactie