Brief/Oproep over de gevolgen van de nieuwe N381

Aan: Provincie Fryslân en de gemeente Opsterland, Ooststellingwerf, Noordenveld.

Van: de vereniging Plaatselijk Belang Haule, Haulerwijk en Bakkeveen.
Kopie: Projectbureau N381, Werkgroep structuurvisie gemeente Ooststellingwerf
Betreft: alternatief voor N381, aansluiting Leidijk op de vernieuwde N381
Bijlage: situatieschets alternatief knooppunt

Geacht College / Geachte Raad

De afgelopen periode worden wij in onze omgeving geconfronteerd met plannen en ingrepen in ons wegennet. Her en der worden in onze gemeenten barrieres opgeworpen of verkeersremmende maatregelen genomen. Op zich zijn deze ingrepen te billijken, echter een blauwdruk om de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de kernen te optimaliseren ontbreekt. Meer en meer ontstaat het gevoel dat het ene dorp “afgesloten” raakt door maatregelen elders, terwijl een ander dorp geconfronteerd wordt met extra verkeersdruk.

De verwachting dat het geplande knooppunt Weinterp van de vernieuwde N381 een gunstige invloed zal hebben op zowel de bereikbaarheid als op de verkeersdruk in de kom van diverse dorpen is naar ons oordeel niet het geval. Bovenstaande heeft geleid tot het initiatief om een alternatief plan te ontwikkelen dat recht doet aan de volgende criteria :

 1. Integrale benadering en daarbij over gemeentegrenzen heen kijkend
 2. Zo weinig mogelijk doorgaand verkeer in de dorpskernen.
 3. Het kanaliseren / bundelen via een gemeenschappelijke route en daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van het bestaande wegennet.


Op grond van bovenstaande criteria wordt het volgende alternatief aanbevolen :

 1.  Geen knooppunt van de vernieuwde N381 bij de Weinterp in Wijnjewoude, maar ten zuiden van Klein Groningen met een aansluiting op de Leidijk.
 2. De Leidijk blijft 80 km weg (ontsluitingsweg), met naast liggend fietspad
 3. Voor kern Waskemeer wordt ten zuiden van het industrieterreintje een nieuw wegvak van plm. 1,5 km lengte gelegd dat de N917 kruist en aansluit op het Mandefjild
 4. Het Mandefjild opwaarderen en uitbreiden met een fietspad.
 5. Het Mandefjild gaat over in de Verlengde Scheidingsweg richting Haulerwijk, ook deze weg opwaarderen en fietspad doortrekken.
 6. De Verlengde Scheidingsweg komt uit op de Leeksterweg ter hoogte van het industrieterrein van Haulerwijk. Via een nieuw aan te leggen rotonde kan het verkeer rechtsaf naar Haulerwijk, linksaf richting Zevenhuizen , Leek en rechtdoor via de Scheidingsweg richting Norg , Assen.
 7. De Scheidingsweg opwaarderen (80 km) en een fietspad aanleggen.
 8. Deze verbeterde Scheidingsweg sluit aan op Haulerwijksterweg, richting Norg.
   

Deze oplossing zorgt er volgens ons voor dat :

 • de verkeersstroom van / naar N381 gekanaliseerd wordt.
 • het doorgaand verkeer de dorpskernen van Wijnjewoude, Klein Groningen, Bakkeveen, Waskemeer en Haulerwijk links laat liggen.
 • ook Donkerbroek en Haule minder last hebben van doorgaand- resp. sluip- verkeer.
 • de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Waskemeer, Bakkeveen en Haulerwijk sterk wordt verbeterd, hetzelfde geldt voor de bedrijven aan het Mandefjild.
   

Wij hopen dat U dit alternatief serieus in overweging wilt nemen. Voor een eventuele toelichting of aanvullende vragen kunt U contact opnemen met de heer J. Sierts, tel. 0516 – 421278

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie