Steppen ??!!

It bestjoer fan, Toanielselskip Nij Bigjin Bakkefean,

noadigje jimme hjirby ut foar us jierlikse toanieljunen

Wij spylje foar jimme it stik,

“Sjampanje, Klompen en Nana” Fan Carl Slotboom

Mei de regy fan, Berend Overwijk

Koarte ynhâld fan it stik.

It stik spylet him ôf yn ‘e hal fan hotel “De Wide Blik” wat 20 jier bestiet en krekt oernommen is troch in nije eigner. Under de gasten is in sekere Vincent Jaspers, in behoarlik gestoarde jongeman. Joost, de resepsjonist, tinkt dat hy de soan fan de nije eigner is en op advys fan de hotelmanager wurdt Vincent op syn winken betsjinne. Vincent fynt it mar in deade boel yn it hotel en jout oarder om in ‘bonte avond’ te organisearjen. De wurkster, Jo Jolink, eksdunseres fan de Folies-Bergere en eks- merkefrou, nimt de organisaasje op har.

Datum fan opfieren: Woansdei 30 jannewaris,
Freed 1 febrewaris
Sneon 2 febrewaris
Oanfang: 20.00 oere
Plak fan opfieren: Dúndelle, Mjûmsterwei 16, Bakkefean

Foar eltse jun binne der 150 kaarten te keap.
De kaarten binne yn e foarferkeap, mei yngong fan 18-01 t/m 27-01 2008 by,
Lenie Bouma Alde Drintsewei 12 Telefoan 06- 27414227
Griet Kootstra Dwarskamp 29 Telefoan 0516 54 1925

Ofhelje tusken 18.00 en 19.00 oere jûns

Of via mail [email protected]
Fierdere ynformaasje www.bakkeveen.nl Of 06 27414227
Wy winskje jimme een noflike toanieljûn,

It bestjoer.

Geplaatst in: Actief Doen

Geef een reactie