Startbijeenkomst Dorpssteunpunt Bakkeveen 25-09-07

Verslag Startbijeenkomst Dorpssteunpunt Bakkeveen 25 september 2007

Organisatie: Plaatselijk Belang Bakkeveen, gemeente Opsterland.

Om 20.00 opent dhr. Hoekstra de bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is vast te stellen of er onder de aanwezigen draagvlak is voor een dorpssteunpunt in Bakkeveen, en om te peilen of er mensen zijn die aan de op te richten werkgroep dorpssteunpunt willen deelnemen.

De aanleiding voor deze startbijeenkomst was een informatieavond eind 2006 in Ureterp, georganiseerd door de gemeente Opsterland. Daar werd uitleg gegeven over de (toen nog aanstaande) Wmo. Ook werd gevraagd of er dorpen waren met belangstelling voor het opzetten van een steunpunt, in enigerlei vorm. Zowel Plaatselijk Belang Bakkeveen als de kerken hebben destijds aangegeven interesse te hebben.

In juni en juli van 2007 is er meer contact geweest tussen Plaatselijk Belang, kerken en de gemeente, resulterend in de bijeenkomst van vanavond.

Dhr. Allersma geeft namens de gemeente Opsterland uitleg over het project dorpssteunpunt.

Op 1 januari 2007 is de Wmo in werking getreden. De gemeente heeft er voor gekozen drie Informatiepunten Wmo op te richten: in Beetsterzwaag, Gorredijk en Ureterp, om zo dichter bij de inwoners van Opsterland informatie en advies te kunnen geven over wonen, zorg en welzijn. Ook is de gedachte door dichter bij de inwoners te zitten eerder knelpunten of dreigende problemen te kunnen signaleren. De gemeente wil graag in elk dorp een dorpssteunpunt waarbij het dorpssteunpunt in de visie van de gemeente tenminste deze vier functies vervuld:

? Signaleren van inwoners van het dorp die ondersteuning nodig hebben

? Oppakken van gesignaleerde problemen

– door het dorp zelf

– verbinding met Informatiepunt Wmo

? Activeren inwoners dorp als vrijwilliger

? Signaleren van knelpunten in voorzieningen in het dorp

Hoe het dorpssteunpunt vorm krijgt en wat het verder aan taken uitvoert, is aan het dorp, dus Bakkeveen, zelf. Daarvoor dient een werkgroep opgericht te worden, bestaande uit dorpsbewoners. Deze werkgroep wordt ondersteund door de gemeente in de persoon van dhr. Allersma, en de adviseur Wmo van de regio Ureterp, mevr. Blaauwbroek. Ook wanneer het steunpunt daadwerkelijk functioneert, blijft mevr. Blaauwbroek nauw bij het dorpssteunpunt betrokken als adviseur voor de regio.

De gemeente heeft een Stappenplan voor de ontwikkeling van dorpssteunpunten geschreven, wat verkrijgbaar is bij dhr. Allersma.

Na de presentatie van dhr. Allersma is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Hiervan kan de volgende samenvatting gemaakt worden:

– Er is bij de gemeente een budget voor de op te richten dorpssteunpunten. Dit bedrag is niet onbeperkt en afhankelijk van de wijze waarop het dorp vorm wil geven aan het dorpssteunpunt.

– In principe draait het dorpssteunpunt op vrijwilligers. Wat zij doen en hoeveel tijd het hen kost, is afhankelijk van de wijze waarop het dorp vorm wil geven aan het dorpssteunpunt. De vrijwilligers van het dorpssteunpunt worden ondersteund de adviseur van het Informatiepunt in Ureterp, en door Timpaan Welzijn. Bovendien zal er zowel bij de start van het dorpssteunpunt als de voortgang scholing worden geboden.

– Er zal door de werkgroep geïnventariseerd worden wat al aanwezig is in het dorp en hoe bestaande structuren benut kunnen worden. Het is de bedoeling te behouden wat goed is. Daar kan een op te richten dorpssteunpunt dan op aansluiten.

– Het is zeer zeker niet de bedoeling van de gemeente met de komst van een dorpssteunpunt een verantwoordelijkheid af te schuiven op vrijwilligers. De gemeente ziet de dorpssteunpunten juist als een kans om samen wat te doen aan het leefbaar houden van de dorpen en het welzijn en welbevinden van hun inwoners.

– Het dorpssteunpunt biedt een mogelijkheid om inwoners (nog) beter te informeren over diensten, voorzieningen en producten, zodat zij mee kunnen doen in de maatschappij. Ook, maar niet uitsluitend, mensen met een beperking of oudere mensen! Bovendien is de gedachte dat met de komst van een dorpssteunpunt problemen kunnen worden voorkomen omdat ze eerder gesignaleerd worden.

Na afloop van de vragenronde wordt geïnventariseerd of er belangstellenden zijn voor de werkgroep. Dat is het geval. Aanwezigen die eerst willen overleggen met de organisatie die zij vertegenwoordigen, wordt verzocht vóór vrijdag 5 oktober bij dhr. Hoekstra van Plaatselijk Belang te reageren.

Alle aanwezigen die hun naam en (e-mail)adres op de presentielijsten hebben ingevuld, zullen van dhr. Hoekstra van Plaatselijk Belang dit verslag krijgen. Dhr. Hoekstra dankt iedereen voor zijn komst en sluit even voor tien uur de bijeenkomst af.

Geplaatst in: Dorpssteunpunt

Geef een reactie