Informatiebijeenkomst Dorpssteunpunt Bakkeveen

De gemeente heeft het voornemen om in alle dorpen in Opsterland een zogenaamd dorpssteunpunt in te richten. Plaatselijk Belang Bakkeveen staat positief tegenover dit initiatief en heeft in een gesprek met de gemeente aangegeven graag als een van de eerste dorpen in Opsterland te willen starten met de ontwikkeling van het dorpssteunpunt. De inrichting van het dorpssteunpunt vind plaats in nauwe samenwerking met het dorp en dan met name met de organisaties die actief zijn in het dorp. Op dinsdag 25 september a.s. is er een informatiebijeenkomst over het dorpssteunpunt, waar naast vertegenwoordigers van organisaties in Bakkeveen ook andere belangstellenden welkom zijn. Het doel van de bijeenkomst is om de aanwezigen te informeren over het idee van het dorpssteunpunt en om te inventariseren wie er in de ?Werkgroep Dorpssteunpunt? zitting zou willen nemen. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd op

dinsdag 25 september van 20:00 tot uiterlijk 22:00 uur in het MFC (Dúndelle)

De dorpssteunpunten zijn onderdeel van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de Gemeente Opsterland. Op 1 januari jl. is de Wmo ingevoerd. Deze wet is erop gericht dat iedereen zo goed mogelijk mee kan doen in de maatschappij, ook de zogenaamde ?kwetsbare burgers?; dat zijn mensen met een beperking of mensen die op een andere manier een steuntje in de rug nodig hebben. De gemeente heeft een aantal maatregelen genomen om de Wmo uit te voeren. Zo zijn er in het gemeentehuis in Beetsterzwaag en in de bibliotheken van Gorredijk en Ureterp Informatiepunten Wmo geopend, waar inwoners van Opsterland bijvoorbeeld hulpmiddelen kunnen aanvragen of advies kunnen vragen als ze hulp nodig hebben. De Informatiepunten Wmo zien veel, horen veel en kunnen veel vragen beantwoorden, maar de gemeente denkt dat veel kennis over knelpunten en problemen in een bepaald dorp en ook over de beste manier om problemen op te lossen in de dorpen zelf aanwezig is. De gemeente wil daarom graag in alle Opsterlandse dorpen een dorpssteunpunt inrichten. De gemeente vindt het belangrijk dat het dorpssteunpunt in ieder geval:

– signaleert als er inwoners in het dorp zijn die moeite hebben om zichzelf te redden of moeite hebben met het meedoen in de maatschappij;

– signaleert als er knelpunten zijn in voorzieningen in het dorp of als voorzieningen ontbreken;

– ervoor zorgt dat gesignaleerde problemen worden opgepakt: of wel door het dorp zelf, ofwel door het Informatiepunt Wmo in te schakelen;

– inwoners van het dorp activeert als vrijwilliger.

Naast deze vier functies die de gemeente belangrijk vindt, kunnen in het dorpssteunpunt die zaken een plek krijgen die het dorp zelf nodig vindt, bijvoorbeeld een ontmoetingsplaats of het organiseren van activiteiten. Hoe een dorpssteunpunt eruit ziet, staat niet van tevoren vast, maar wordt in overleg met het dorp bepaald. Een dorpssteunpunt kan bijvoorbeeld bestaan uit (een combinatie van): een coördinator, een groep vrijwilligers, een loket met een spreekuur, een ontmoetingsruimte, etc. De vorm hangt mede af van de wensen die leven in het dorp. Het dorpssteunpunt moet zowel voor het dorp als voor de gemeente iets opleveren. Juist omdat het dorpssteunpunt goed moet passen bij het dorp, wil de gemeente het dorpssteunpunt samen met een werkgroep van mensen uit het dorp ontwikkelen. De werkgroep weet wat er al in het dorp is aan activiteiten en voorzieningen, kent de knelpunten, weet wat er beter zou kunnen en weet wat het beste past bij het dorp. Plaatselijk Belang en de gemeente vinden dat in de werkgroep die het dorpssteunpunt in Bakkeveen vormgeeft, mensen zouden moeten zitten die vanuit een verschillende achtergrond tegen het dorp en het dorpssteunpunt aankijken.

Op dit moment worden er mensen gezocht die de komende maanden, samen met een ondersteuner vanuit de gemeente en met een adviseur van het Informatiepunt Wmo, willen nadenken over hoe het dorpssteunpunt in Bakkeveen er uit moet komen te zien. In de bijeenkomst op 25 september wordt de rol van deze “Werkgroep Dorpssteunpunt” toegelicht door de gemeente. Voor informatie kunt u ook terecht bij Roel Hoekstra van Plaatselijk Belang (tel: 0516 ? 541 836 of 06 ? 5238 3227) of bij Jos Allersma van de Gemeente Opsterland (tel: 06 ? 1342 1602). Plaatselijk Belang Bakkeveen en de Gemeente Opsterland zien belangstellenden graag op 25 september in het MFC.

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie