Giethoorn circa 1952

Giethoorn circa 1952

Zittend: Jannie de Vries, Zus Dijkstra, Hilly vd Bos, mevr.Kee vd Velde?, Tetje de Vegt, Grietje Roelsma, Pietje Bolding, Anneke Huitema, Teatske Sikkema, Jantje van Houten, ?onbekend, Janneke Tienstra.

Staand vlnr: Harm de Vegt, Tinus de Vegt, Anna Smid, Riemer vd Velde, Tjerk Benedictus,
? onbekend, ? onbekend, ? onbekend, Willem de Vries, ? onbekend, Siepie Wouda, Heerke Kasje, Popkje Dijkstra, Willy Bethlehem, Anneke de Boer, Sietske Winter, Harm of Roel de Vegt,
meester Slot, Hans de Jong, Klaas Fokkema

Geef een reactie