Antwoorden op kapbeleid oude lanen

Het college van B&W heeft de schriftelijke vragen van fractie OpsterLanders als volgt beantwoord:

 1. Wat is de laatste stand van zaken m.b.t de oude lanen in de gemeente Opsterland?
  De overleggen per laan zijn gestart met de betrokken plaatselijk belangen en natuurverenigingen. Per laan is een afvaardiging van deze partijen uitgenodigd. Het is de bedoeling, dat partijen gezamenlijk een werkgroep vormen en met de aangedragen ideeën bekijken wat voor oplossingsrichtingen er zijn. Dit wordt vervolgens met de gemeente besproken. Het doel is om tot een goed uitvoeringsplan te komen.
 2. Ecologisch onderzoek is uitgevoerd. Er zou ook een onderzoek plaatsvinden naar de cultuurhistorische waarde van de oude lanen. Is dit onderzoek al uitgevoerd? Zo ja, wanneer is dit gestart en wanneer is dit afgerond? Zo nee, waarom niet?
  Binnen het onderzoek van BOOM-KCB, welke met u op hoofdlijnen is besproken tijdens de presentatie op 28 november 2016, is ook aandacht besteed aan de ecologische en cultuurhistorische waarde van de lanen. Het accent van dit onderzoek is echter gericht op de kwaliteit en groeiplaats van de bomen, mogelijke verbeteringen, knelpunten bij de bestaande lanen en bij mogelijke herplant. Het bovenliggend belang is een duurzame instandhouding van de lanen voor de toekomst.
 3. Hoe worden de natuurverenigingen betrokken bij dit proces?
  Vanaf het begin zijn de natuurverenigingen en plaatselijk belangen betrokken bij dit proces. Door het houden van informatiebijeenkomsten en door het ter beschikking stellen van onder ander de opgestelde rapportage BOOM-KCB en divers kaartmateriaal.
 4. Wanneer keert dit onderwerp terug naar de raad (informatie, agendering, besluitvorming)?
  Zodra een of meer gedragen plannen per laan uitgewerkt zijn, wordt dit aan u teruggekoppeld. Daar is geen exacte datum voor te noemen, maar er wordt gestreefd naar voorjaar 2018. Wij willen het proces zorgvuldig doorlopen, zodat de betrokkenen voldoende tijd krijgen om mee te denken en ideeën aan te leveren.
Geplaatst in: 2017-gebeurtenissen

5 reacties op “Antwoorden op kapbeleid oude lanen

 1. Karen de Jong zegt:

  Het was volgens mij de bedoeling -en dat was ook de juiste en fatsoenlijke weg geweest- dat bewoners hierbij betrokken zouden worden. Er wordt nu zonder ons te raadplegen met verenigingen die geen direct belang hebben een plan gemaakt. Dat vind ik raar. Zowel de gemeente als Plaatselijk Belang hadden beide de bewoners aan de Duerswaldmer Wei kunnen betrekken.

  • D.R. zegt:

   Dat aanwonenden in deze betrokken moeten worden, lijkt mij redelijk en wenselijk.
   Maar het is wel zo dat de natuurvereniging en de beide PB’s de belangen van alle inwoners van Bakkeveen en Wijnjewoude vertegenwoordigen, dus is er wel degelijk sprake van direct belang.

   • Karen de Jong zegt:

    Beide organen, PB en Natuerferiening, zijn volgens mij niet democratisch gekozen. Ze doen goed werk, maar geen inwoner van Bakkeveen heeft inspraak in wie er in PB of Natuerferiening het woord doet namens het dorp. Bewoners van de Duerswaldmer Wei hebben in deze zaak het eerst en het meest recht van spreken.

    • D.R. zegt:

     Misschien zou een algemene inspraakavond over deze kwestie meer recht doen aan de democratie, omdat niet iedereen in deze omgeving lid is van PB en/of Natuurvereniging en deze kwestie meer inwoners zorgen baart dan alleen de leden van PB en Nat.ver.

 2. Jelle Hofstra Gorredijk zegt:

  Bij kapwerkzaamheden aan de Aldhearrewei op de Lippenhuizen in 2015/16 werd de Natuurvereniging Geaflecht van Gorredijk ingeschakeld. Gevolg overwinteringsplek van adders totaal vernield. Berm over een afstand van plm een kilometer nutteloos afgegraven voor afwatering, terwijl een greppel had volstaan. En dit alles illegaal. Volg deze zaak dan ook met argusogen . . .

Geef een reactie